Recepty s kefírom

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v podobe kefírovej srvátky či tvaro­hu poslúži ako prísa­da pri príprave rôznych jedál. Niek­torí kefír pridá­va­jú aj do peče­nia, naprík­lad do kvá­skového chle­ba.

Nižšie uvádzam hŕstku jednoduchých aj zložite­jších návodov na prípravu kefírových mliečnych výrobkov a jedál s kefírom.


Nižšie vyberám odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku. Opaku­júce
Sám som si dlho neuve­do­moval, ako rôzne môže domá­ci kefír vyz­er­ať a chutiť. Skrát­ka som si zauží­val nejaký post­up a
Výro­ba kefírového syra je trošku náročná na priestor. Zrazený kefír tre­ba nechať odkvap­kať v cedi­dle ale­bo zavesený v syrárskej ľanovej
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 menšie cvikle, uvarené, vych­lad­nuté a nakrájané,2 väčšie čer­stvé uhorky nakladačky pokrá­jané na kús­ky ale­bo jed­na
Videl som už viac ľudí, ako sa pokúšali obyča­jný pohár nejako vylepšiť: sprav­iť si na kefírové zrnká nejaké vrecúško, aby
Prísady: 4 dl kefírového mlieka (bez kefírového jadra),za hrsť na drob­no nakrá­janého mäkkého zrelého ovo­cia jed­ného dru­hu (kľudne až prezretého),
Prísady: tvrdšia zelen­i­na nakrá­janá na menšie kúsky (naprí­klad ka­pus­ta, mrk­va, karfi­ol a cibuľa),1–2 lyžice čer­stvej prece­denej kefírovej srvátky (vod­natej časti
Vita­jte na mape pri­ateľov živej kultúry ochot­ných sa so svo­jím kefírovým jadrom/zrnom podeliť! Zam­er­aní sme pred­nos­tne na kys­lom­liečny nápoj, ak
Niekoľko kníh mi toho o kefíre a jeho pôsobení, či o zdraví, mliečnych výrobkoch a mikro­biote veľa osvetlilo. V krátkosti
Tvaroh sa vyrá­ba z kys­lého mlieka tým, že ho budeme poma­ly za­hrie­vať, kým sa nezrazí. Kys­lé mlieko dostaneme buď tak,
Jed­lo prepá­ja. Lás­ka ide cez žalú­dok. Mlieko je lásky­pln­ou mater­sk­ou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cen­né, ctené a⁠
Nižšie nájdeš odpovede na zák­lad­né otázky ohľadom do­má­cej výro­by mliečne­ho kefíru. Domá­ci kefír má niekoľko vý­hod opro­ti tomu z ob­cho­du:
Kefír je kys­lom­liečny nápoj, ktorý niek­torí označu­jú za jogurt 21. storočia. Tak ako na zači­atku min­ulého storočia sve­tová spoloč­nosť objav­i­la
Nižšie vyberám spra­co­v­ané odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku.
Prísady: 3–4 varené cvikle,2–3 dl kefíru hus­tého, v šatke odkvap­kaného kefíru,soľ,čierne korenie,prípadne aj: zre­jú­ci syr podľa chuti, napučané vlašské orechy,
Pri výrobe kefírového tvaro­hu ale­bo kefírového syra zvý­ši kys­lá srvát­ka. Čo s ňou? Vylievať je ju určite ško­da! Využiť ju
Prísady 300 ml kefíru,1 polievková lyži­ca medu ale­bo javorového sirupu,1malý banán,1 vanilkový struk,1/5 čajovej lyžičky kurkumy mletej,1/5 čajovej lyžičky ško­rice
Viac na: Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va!
O dôvod viac prečo si začať doma vyrábať vlast­ný kefír… Neostanú po mne stovky rokov stovky plas­tových kefírových fli­aš či
Urda sa v oblasti stred­nej a východ­nej Európy hov­orí syru vy­ro­benému zvarením kyslej srvátky z ovčieho, kozieho ale­bo krav­ského mlie­ka.
Prísady: 2 dl kefíru (bez kefírového jadra),1 dl dobrého strúhaného koko­su (dostať v ob­cho­de so zdra­vou výživou buď balený ale­bo
Zdroj: Andrey Besko­rsyi, Аграрные истории любви, portál Latifundist.com. Ťažko uver­iť, že len pred niečo viac ako sto rok­mi bol dnes
O⁠ zdravot­ných účinkoch kefíru pojed­ná­va množst­vo ve­dec­kých štúdií, ktorých pre­hľady sú dos­tup­né na inter­nete. Nižšie uvá­dza­m prekla­dy úryv­kov niek­torých z
Z kozieho mlieka taký­to syr drží tvar, ak je z kravského, tre­ba ho dať do nádobky s pood­chýleným vekom, ktorá
Kefír má rad vlast­ných aj nevlast­ných príbuzných. Niekedy si ich ľudia pletú, pre­to pripá­jam pár slov ku každej kultúre, ktorá
Na slovenskej slo­bod­nej encyk­lopédii pribu­dol nový hrdý článok o kefíre: Kefír (prí­padne mliečny kefír na odlíše­nie od vod­ného kefíru) je
Kefír na Zemi má svo­ju vecičku na Sache: Zahŕňa:- ručne viazaný 50-stra­nový zošit s návodom, recep­ta­mi a článka­mi o kefíre.-
Prísady: na väčšie kúsky nakrá­janá zelen­i­na vhod­ná na peče­nie: tek­vica, zemi­aky, cvikla, cibuľa, mrkva…trocha masla ale­bo kokosového ole­ja na vytretie
Prísady: ½ šálky jemne nas­trúhaných ovsených vločiek ‚½ šálky praženej pohanky (tá tmavšia, tepelne lúpa­ná, môže byť aj krakovská kaša),podľa
Taký­to syr dnes dostať v obchodoch pod názvom Cot­tage cheese („chalupový syr“) – veľ­mi je vraj obľúbený v Amerike, jeho
Súčasťou pôvod­nej výživy všetkých ľud­ských spoločen­stiev boli fermen­tované potraviny. Sú to jedlá a⁠ nápo­je, ktoré prešli kys­nutím, kvasením či zrením.
Prísady: 3 l mlieka, neho­mog­e­ni­zo­vaného a nepaste­ri­zo­vaného, (z tohto obje­mu vyjde asi 600 g syra),0,5 dl hotového kefíru,pol čajovej lyžičky
Okrem toho, že niek­torí za kefír označu­jú aj „vod­ný kefír“ tibi­cos, samot­ného mliečne­ho kefíru je tiež viac druhov. Dva zák­lad­né
Niek­toré hlasy varu­jú pred samovýrobou kefíru – nad výsled­kom totiž nemožno mať v domá­com prostredí plnú moc.1 Na rozdiel od
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 šalá­tové uhorky nakrá­jané na kúsky,za šálku vlašských ore­chov (najlepšie predtým napu­ča­ných – na­močených na noc

Pozri aj:

Kefír je kys­lý mliečny nápoj, ktorý pod­poru­je celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahu­je tiež pestrú zmes pro­bi­otick­ých
V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v
Je nie­len o domácej výrobe kefíru! Aj o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Spolu s domá­cou
V kni­he Domá­ci liečivý kefír nechý­ba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recep­ty, príbe­hy a skúsenos­ti, a tiež