Recepty s kefírom

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v podobe kefírovej srvátky či tvaro­hu poslúži ako prísa­da pri príprave rôznych jedál. Niek­torí kefír pridá­va­jú aj do peče­nia, naprík­lad do kvá­skového chle­ba.

Nižšie uvádzam hŕstku jednoduchých aj zložite­jších návodov na prípravu kefírových mliečnych výrobkov a jedál s kefírom.


Aby boli ľudia zdraví a⁠ telesne aj duševne sil­ní, potre­bujú mimo iného zdravé a⁠ plno­hod­not­né jed­lo. Taká­to výži­va deťom umožní
Výro­ba kefírového syra je trošku náročná na priestor. Zrazený kefír tre­ba nechať odkvap­kať v cedi­dle ale­bo zavesený v syrárskej ľanovej
O dôvod viac prečo si začať doma vyrábať vlast­ný kefír… Neostanú po mne stovky rokov stovky plas­tových kefírových fli­aš či
Prísady 300 ml kefíru,1 polievková lyži­ca medu ale­bo javorového sirupu,1malý banán,1 vanilkový struk,1/5 čajovej lyžičky kurkumy mletej,1/5 čajovej lyžičky ško­rice
Taký­to syr dnes dostať v obchodoch pod názvom Cot­tage cheese („chalupový syr“) – veľ­mi je vraj obľúbený v Amerike, jeho
Viac na: Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va!
Niek­toré hlasy varu­jú pred samovýrobou kefíru – nad výsled­kom totiž nemožno mať v domá­com prostredí plnú moc.1 Na rozdiel od
Zák­lad­ný návod pre kefírový syr je taký­to. Väčší objem hotového kefíru nale­jeme do plachty a necháme v priebe­hu nie­koľkých hodín
Na slovenskej slo­bod­nej encyk­lopédii pribu­dol nový hrdý článok o kefíre: Kefír (prí­padne mliečny kefír na odlíše­nie od vod­ného kefíru) je
Okrem toho, že niek­torí za kefír označu­jú aj „vod­ný kefír“ tibi­cos, samot­ného mliečne­ho kefíru je tiež viac druhov. Dva zák­lad­né
Sám som si dlho neuve­do­moval, ako rôzne môže domá­ci kefír vyz­er­ať a chutiť. Skrát­ka som si zauží­val nejaký post­up a
Nedávno sa ku mne dosta­lo zari­ade­nie na domáce kvase­nie zeleniny, od tých istých slovin­ských výrob­cov, aký vyv­in­uli Kefirko na výrobu
Nižšie vyberám odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku. Opaku­júce
Nižšie nájdeš odpovede na zák­lad­né otázky ohľadom do­má­cej výro­by mliečne­ho kefíru. Domá­ci kefír má niekoľko vý­hod opro­ti tomu z ob­cho­du:
Zdroj úda­jov: Andrey Besko­rsyi, Аграрные истории любви, portál Latifundist.com. Ťažko uver­iť, že len pred niečo viac ako sto rok­mi bol
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 menšie cvikle, uvarené, vych­lad­nuté a nakrájané,2 väčšie čer­stvé uhorky nakladačky pokrá­jané na kús­ky ale­bo jed­na
Tvaroh sa vyrá­ba z kys­lého mlieka tým, že ho budeme poma­ly za­hrie­vať, kým sa nezrazí. Kys­lé mlieko dostaneme buď tak,
Súčasťou pôvod­nej výživy všetkých ľud­ských spoločen­stiev boli fermen­tované potraviny. Sú to jedlá a⁠ nápo­je, ktoré prešli kys­nutím, kvasením či zrením.
Prísady: 2 dl kefíru (bez kefírového jadra),1 dl dobrého strúhaného koko­su (dostať v ob­cho­de so zdra­vou výživou buď balený ale­bo
O⁠ zdravot­ných účinkoch kefíru pojed­ná­va množst­vo ve­dec­kých štúdií, ktorých pre­hľady sú dos­tup­né na inter­nete. Nižšie uvá­dza­m prekla­dy úryv­kov niek­torých z
Keď si niečo doba pýta – zachy­tia to viac­erí. Zhru­ba v rov­nakom čase dôjde nezávisle na sebe k podob­ným vynále­zom
Urda sa v oblasti stred­nej a východ­nej Európy hov­orí syru vy­ro­benému zvarením kyslej srvátky z ovčieho, kozieho ale­bo krav­ského mlie­ka.
Prísady: ½ šálky jemne nas­trúhaných ovsených vločiek ‚½ šálky praženej pohanky (tá tmavšia, tepelne lúpa­ná, môže byť aj krakovská kaša),podľa
Niekoľko kníh mi toho o kefíre a jeho pôsobení, či o zdraví, mliečnych výrobkoch a mikro­biote veľa osvetlilo. V krátkosti
Pri výrobe kefírového tvaro­hu ale­bo kefírového syra zvý­ši kys­lá srvát­ka. Čo s ňou? Vylievať je ju určite ško­da! Využiť ju
Vita­jte na mape pri­ateľov živej kultúry ochot­ných sa so svo­jím kefírovým jadrom/zrnom podeliť! Zam­er­aní sme pred­nos­tne na kys­lom­liečny nápoj, ak
titul Zkvašeno
Posled­ný rok som bol veľ­mi vyťažený – dve malé deti, okrem iného, pohltia čas a človeku čo-to z dia­nia vo
Kefír má rad vlast­ných aj nevlast­ných príbuzných. Niekedy si ich ľudia pletú, pre­to pripá­jam pár slov ku každej kultúre, ktorá
Prísady: 4 dl kefírového mlieka (bez kefírového jadra),za hrsť na drob­no nakrá­janého mäkkého zrelého ovo­cia jed­ného dru­hu (kľudne až prezretého),
Prísady: na väčšie kúsky nakrá­janá zelen­i­na vhod­ná na peče­nie: tek­vica, zemi­aky, cvikla, cibuľa, mrkva…trocha masla ale­bo kokosového ole­ja na vytretie
Nižšie vyberám spra­co­v­ané odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku.
Kefír je kys­lom­liečny nápoj, ktorý niek­torí označu­jú za jogurt 21. storočia.1 Tak ako na zači­atku min­ulého storočia sve­tová spo­loč­nosť objav­i­la
Prísady (pre šty­roch ľudí): 2 šalá­tové uhorky nakrá­jané na kúsky,za šálku vlašských ore­chov (najlepšie predtým napu­ča­ných – na­močených na noc
Jed­lo prepá­ja. Lás­ka ide cez žalú­dok. Mlieko je lásky­pln­ou mater­sk­ou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cen­né, ctené a⁠
Prísady: 3–4 varené cvikle,2–3 dl kefíru hus­tého, v šatke odkvap­kaného kefíru,soľ,čierne korenie,prípadne aj: zre­jú­ci syr podľa chuti, napučané vlašské orechy,
Z kozieho mlieka taký­to syr drží tvar, ak je z kravského, bude sa časom roztekať. Tre­ba ho dať do pohára
Prísady: tvrdšia zelen­i­na nakrá­janá na menšie kúsky (naprí­klad ka­pus­ta, mrk­va, karfi­ol a cibuľa),1–2 lyžice čer­stvej prece­denej kefírovej srvátky (vod­natej časti
Videl som už viac ľudí, ako sa pokúšali obyča­jný pohár nejako vylepšiť: sprav­iť si na kefírové zrnká nejaké vrecúško, aby
Opro­ti obyča­jným rých­lym palacinkám má ten­to spô­sob výho­du plnšej chuti ces­ta a lep­šej stráviteľnos­ti – za pred­pok­ladu, že sa nimi
Kefír na Zemi má svo­ju vecičku na Sache: Zahŕňa:- ručne viazaný 50-stra­nový zošit s návodom, recep­ta­mi a článka­mi o kefíre.-

Pozri aj:

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v
Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ak niko­ho
Kefírová kultúra je sym­bi­otick­ým spoločen­stvom pri­ateľských mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kys­lý, ľahko stráviteľný a dokon­ca liečivý nápoj. Domá­ca
Ak máte otázky či pod­ne­ty, môžete mi písať na kefir nazemi.sk. Pre objed­nanie knižky, prosím, použite pripravený for­mulár Domá­ci hojivý