Ilustrácie v knihe: Ivana Szabóová

Ivana pred dvo­ma rok­mi úspešne ukonči­la štúdi­um grafiky na Aka­dé­mií umení v Banskej Bystri­ci. V súčas­nos­ti sa venu­je veľko­for­má­tovým maľbám na plát­no (UV art) a ilus­trácii. Jej diela pôso­bia sprievodne a ochranne. Prepá­ja­jú súčasti sve­ta a spá­ja­jú s koreň­mi. Vedú nás pri­jať to, čoho môžeme byť šťast­nou súčasťou – keď sa odvážime.

Ukážku jej tvor­by nájdete na stránkach:


Pár náhľadov: