Skúsenosti: Kefír a zdravie

Skúsenosti: Kefír a zdravie

Nižšie vyberám spra­co­v­ané odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku.

Opaku­júce sa odpovede boli vynechané, niek­toré som skrátil a všetky boli po jazykovej stránke upravené. Pre lep­šiu pre­hľad­nosť som niek­toré (výstižne­jšie či stručne­jšie) odpovede zvýraznil.

Čo ma priviedlo ku kefíru?

Obrázky pre knižku maľo­vala Ivana Szabóová

„Išli sme so súborom na vys­túpe­nie a tam to spomenuli dva­ja taneční­ci. Keďže kvásku­jem a rada vyrábam veci sama, hneď ma to oslovi­lo.“

„Chcela som pomôcť kamarátke pri boji s rakovi­nou.“

„Pečiem domá­ci chlieb, do ktorého ho použí­vam a zapáči­la sa mi myšlien­ka, že aj kefír budem mať svoj.“

„Ku kefíru ma priv­ied­la zve­davosť a túž­ba dávať deťom niečo zdravé a domáce.“

„Kamarát­ka mi o kefíre rozprá­vala. Mám prob­lé­mové tráve­nie, tak to bola pre mňa jas­ná voľ­ba.“

„Ku kefíru ma priv­iedli moje prob­lémy s trávením, nafuko­vanie a bolesť brucha po tak­mer kaž­dom jedle. Pre­sta­la som jesť všetky mliečne výrobky a mlieko. Kol­e­gyňa, ktorá sa tiež stravu­je bezlak­tó­zo­vo, mi povedala, že jej z kefíru nič nie je, a ponúk­la ma, či si nechcem robiť kefír sama. Tak­to sa táto nád­h­erná tibet­ská krás­ka, hub­ka moja, dosta­la až k nám domov. Odvt­edy má moje tráve­nie zelenú :-)“

„Priv­iedli ma k nemu zdravot­né účinky a záu­jem o zero waste (bezod­padové hospodáre­nie).“

„Bola to túž­ba po koreňoch. Žijem v zahraničí a roky som kefír nepi­la – túži­la som po chuti domo­va.“

Prvé stretnutie s kefírom, prípadné nežiadúce účinky

„Zamilo­vala som si ho hneď.“

„Bol jemne kys­lý a lahod­ný, žiadne neži­adúce účinky.“

„Veľ­mi mi nechutil, bol ako­by štipľavý s malý­mi hrud­ka­mi, prehna­lo ma.“

„Bol kysle­jší ako z obchodu ale chutil výborne 😉 žiadne nežia­duce účinky.“

„Kefír mi chutí od prvého dňa, a chuť naň mám každý deň – či už od smä­du, ako doplnok medzi jed­la­mi, ale­bo na olovrant či večeru. Domá­ci kefír je pre mňa veľ­mi zdravý a chut­ný doplnok zdravého stravo­va­nia.“

„Žiadne neži­adúce účinky. Prek­va­pi­la ma hus­to­ta opro­ti acid­ku, tak sme s radosťou menili.“

„Prvýkrát som kefír skúsi­la od kol­eg­y­ne a veľ­mi mi chutil – čakala som, kedy ma začne nafuko­vať a dostanem kŕče do brucha a oni proste a jednodu­cho neprišli – kefír bol lahod­ný a jem­ný, bol prece­dený cez sitko…“

„Zamilo­vala som si ho hneď.“

„Nikdy predtým som nevyp­i­la ani kys­lé mlieko. Kefír mi chutil, bola som prek­vapená.“

„24 hodín na linke a stal sa ‚zázrak’ – kefír bol úžas­nej chuti. Sta­la som sa na kefíre doslo­va závis­lá. Starám sa oň a teším sa. Sú to moje ‚zvier­atká’ – krásne sa množia. Už som aj darovala.  U mňa žiadne negatívne účinky.“

„Podľa mapy som si našla dar­cu zŕn. Tam som aj prvýkrát ochut­nala domá­ci kefír a bol fan­ta­stický. Nemala som žiadne prob­lémy.“

„Prvé skúsenos­ti? No, kefír bol výborný, taký v obchode nekúpim – ani chuťo­vo, ani kval­i­tou. Zlepši­lo sa mi tráve­nie aj vyprázdňo­vanie.“

„Hm, nechutil mi, ale s medom to už šlo. Bol veľ­mi kys­lý na môj vkus, žiadne neži­adúce účinky.“

Zmeny na zdraví po dvoch mesiacoch s kefírom

„Cítim odľahče­nie a zlepše­nie zdravia. Kefír mi pomáha lep­šie tráviť. Mikro­bio­ta trávi­acej sús­tavy, ktorá je súčasťou črevného ner­vového sys­té­mu (podľa najnovších poz­natkov nášho ‚druhého mozgu‘) zlepšu­je moju náladu aj sústre­de­nie. Rosacea (ružov­ka), ktorou trpím posled­ný rok, sa mierne zlepšu­je.“

„Pozoroval som spev­ne­nie sto­lice a lep­šie tráve­nie.“

„Zme­ny som nepo­zorovala. Teším sa, že sa mu u mňa darí, a chutí mi.“

„Pijeme raz viac, raz menej, nie pravidelne 😉 Pri­ateľovi robí dobre na prekysle­nie žalúd­ka.“

„Určite sa mi zlepši­lo vyprázdňo­vanie, nemala som s tým až také prob­lémy, ale sle­du­jem zme­ny k lep­šiemu, a je prav­da, že mám naozaj dobrú náladu :)“

„Áno, pre­sta­la ma páliť záha, strati­lo sa nadú­vanie, uprav­i­la sa stoli­ca, zlepši­lo tráve­nie, cítim sa kľud­ne­jšia a spoko­jná…“

„Spoko­jnosť. Našťastie vážne zdravot­né prob­lémy nemám, takže zmenu po zdravot­nej stránke neviem posúdiť.“

„Po dvoch mesi­a­coch neviem – u mňa zme­ny trvali dlhšie. Mala som prem­nožené kvasinky a pos­tup­ne sa to zača­lo upravo­vať.“

„Neviem. Menili sme pos­tup­ne veľa oblastí v živ­ote – celková stra­va aj pohyb. A kom­biná­ciou tohto všetkého sa cítim lep­šie a viac fit ako 10 rokov dozadu.“

„Dobré tráve­nie, pravidel­ná stoli­ca.“

„Zlepši­lo sa mi tráve­nie, Crohno­va choro­ba ustupu­je.“

„Zati­aľ som neza­z­na­me­nala veľký rozdiel, ale pijem ho nepravidelne.“

„Mám lep­šie tráve­nie – ale verím, že k tomu prispe­lo aj vyhýban­ie sa cukru, pečivu, alko­holu a podob­ne.“

„Nemala som ani predtým žiadne ťažkosti.“

„Kefír mi síce robil dobre na tráve­nie, no moje dýcha­cie ústro­jen­st­vo to nedá­va­lo. Bola som dlhé roky ast­matik a alergik a práve vyčis­te­nie orga­niz­mu a vyrade­nie mlieka a mliečnych výrobkov bolo pre mňa kľúčovým – v konečnom dôsled­ku mi kefír kefír ner­o­bil dobre.“

„Vyprázdňo­vanie sa mi uprav­i­lo. Prvý mesi­ac, čo som začala piť kefír, sa mi však robili hnisavé vyrážky na tvári.“

„Kefír si spá­jam s lep­ším trávením a imu­ni­tou a tiež lep­ším hospodárením tela s ener­giou.“

„Pozoru­jem, že sa mi zlepši­la kvali­ta pleti na tvári. Nie je šupinatá, vysušená a keďže mám atopickú pleť – fakt ju nemám vysušenú :-)“

 „Trávi­ace prob­lémy odišli a ja som sa už nebála dať si grécky jogurt (samozre­jme kval­it­ný Milko). Po duševnej stránke pri­aznivé účinky kefíru presne pomen­o­vať neviem. Vždy sa však teším, keď zoberiem drevenú varešku i idem hubky loviť v mlieku, aby som ich pre­sunula do nového mlieč­ka a dala im papať 🙂 Naozaj mám z toho radosť a vždy sa usmievam 🙂 lebo viem, že z môjho kefíru mi proste nie je zle…“

„Dva mesi­ace kefír ešte nemám, ale už ter­az vidím poz­itívne zme­ny v trávení.“

„Nebý­vam chorá, mám dobré tráve­nie a vyprázdňo­vanie, alergie ustupu­jú.“

Vtipné alebo nepríjemné zážitky s kefírom

„Vždy radosť z práce s ním, baví ma to.“

„Jemne ma pre­háňa, ale naozaj jemne.“

„Keď som kefír prvý raz donies­la, mam­ka pre­vaľo­vala oči, čo som si to zas vymyslela – zas som našla niečo múdre na nete :)“

„Pre­chodne som sa staral o otcov­ho psí­ka. Otec mi vrav­el, aby som psíkovi vodu v miske vždy niečím ochutil (naprík­lad tro­chou polievky), aby mu lep­šie chuti­lo dodrži­avať pit­ný režim ? Nalial som mu tam trochu kefíru a psík ako opitý. Leží vyvalený a obhrýza drevené schody. Nikdy predtým ani potom niečo také ner­o­bil – otec sa na mňa riadne hneval.“

„Iba sa s maminou sme­jeme, keďže každý večer strávim v kuchyni asi pol hod­inu. Mám aj kvá­sok, tak u nás kolu­je hláš­ka: Kým u nás opa­trím všetky živé tvory v chlad­ničke, aj ráno bude.“

Nemám rada, keď prehlt­nem omy­lom hubku. Vtip­né je to vždy, keď si niek­to mys­lí, že v pohári je mlieko, a schuti sa napi­je.“

„No jas­né – mám vtip­nú prího­du. Kol­e­gyňa mi hov­orí ‚urob si z kefíru tvaroh‘, tak som uro­bi­la. Var­i­la som to mlieko asi 5 minút a tvaroh nikde, trošku som pre­poču­la, že len ho ohrej a sceď 🙂 Vyp­il náš psík a bolo :-)“

Skúsenos­ti mám len milé, rada s ním pracu­jem. S kefírový­mi zrna­mi zaobchádzam ako so živou bytosťou, rada im dopra­jem kval­it­né mliečko a hneď vidím, čo im chutí a čo nie. Raz som ich dala do kra­bi­cov­ého mlieka a veru sa im nepáči­lo – hov­o­rila som, že šom­rú. Tak som im to už viac neu­ro­bi­la, odvt­edy už len kvali­ta.“

„Vtip­né bolo, keď ma kefír celú oprskal pri otváraní. Aj kuchyňu… Ale­bo keď som ho nechti­ac slabo zatvo­rila pred odložením do chlad­ničky a manžel ho vybral z chlad­ničky, chcel pre­trepať a dostal ho tiež všade. ?“

Čo ešte robím pre svoje zdravie?

„Snažíme sa vyhýbať cukrom a pes­tu­jeme zelen­inu. Nes­travu­jeme sa v pod­nikoch, radšej si so sebou zabalíme domáce jed­lo, keď niekam ideme. Pečieme kváskový chlieb, skúšame zelené potraviny (chlore­lu aj jačmeň).“

„Domáce potraviny, prechádzky so psíkom, min­i­mal­iz­mus, pohyb, príro­da, rod­i­na.“

„Pohyb, príro­da, domáce potraviny, v min­u­losti aj pravidel­ný pôst. Vo výhľade je obnove­nie pravidel­ných pôs­tov a asi skúsim aj rých­le cukry vyradiť.“

„Obľubu­jem domá­ci jogurt. Snažím sa nepre­jedať, nejesť príliš zložité jedlá a znížiť prí­jem nez­dravých tukov, škrobov a múčnych omáčok. Pravidelne si náj­dem čas na kar­dio cviče­nia.“

„Ako dôchod­kyňa sa snažím mať viac pohy­bu doma v záhrad­ke. Pečiem si kváskový chlieb a výrobky z kvásku – pri miesení ces­ta použí­vam aj domá­ci kefír.“

 „Stra­va bez rých­lych cukrov, pohyb, príro­da, domáce potraviny. Manžel drží aj pôsty, ja nie, nakoľko dojčím. Okrem kefíru aj kvásku­jem – raz-dva razy mesačne pečiem chle­bík. Robíme si aj vlast­ný jogurt. Kedysi, kým sme mali blízko mlieko­mat, sme si robili aj vlast­ný syr. Snažíme sa použí­vať čo najmenej chémie, aj na upra­to­vanie aj čo sa kozmetiky týka.“

„Mám veľ­mi veľa pohy­bu. V rám­ci mes­ta sa prepravu­jem všade na bicyk­li. Máme záhradu a veľa pes­tu­jem: rajčiny na pret­lak, orechy, ces­nak a veľa ďalšieho, ale nič vo veľkom, iba pre vlast­nú spotre­bu. A ešte sliep­ky máme na vajíč­ka. Chlieb a ostat­né peči­vo si robím doma z tradičného kvásku. Snažím sa v zdravej miere sa zamýšľať, čo doma jeme, a v rám­ci možnos­tí to ovplyvňo­vať. Občas si dávame žihľavovú kúru, takže aj bylinky u nás celkom idú.“

„Sme na domácej strave, čítame etikety kupo­vaných výrobkov a snažíme sa o zvýše­nie pomeru zák­lad­ných surovín pri nákupe. Tiež menej cukrov, pohyb, poz­itívne mysle­nie a zdravé vzťahy.“

„Kvašáky, kapus­ta, tur­is­ti­ka a med­itá­cie.“

„Poc­tivé potraviny, pohyb, ole­jčeky doTer­ra.“

„Som sko­ro úplne na rastlin­nej strave. Cukry nepri­jí­mam žiadne, len fruk­tózu v ovocí. Jem hlavne plody prírody, z obil­nín len kváskový chlieb a sem-tam strukoviny a orechy či semená. Pravidelne sa pôs­tim a chodím do prírody, však v nej bývam ?“

 „Domáce potraviny, obmedze­nie cukrov, voda z prameňa, bylin­né kúry, intu­itív­na vnú­torná očista, duchovná prá­ca, budovanie kval­it­ných medz­iľud­ských väzieb.“

„Stravu­jem sa bez rých­lych cukrov, žiadne peči­vo, pôsty už nie. Som veg­e­tar­ián a zau­jí­mam sa o ajurvé­du. Kefír rád dochutím kurku­mou, ško­ri­cou, zázvorom ale­bo kar­damó­mom, nepi­jem ho však po celý rok – hodí sa mi na jeseň a cez zimu.

Pozrite si aj druhú časť tohto článku: Skúsenos­ti – Prípra­va kefíru

Všetkým zúčast­neným za ich odpovede veľ­mi pekne ďaku­jem! ?

Svo­rad