Kefirko na výrobu kvasenej zeleniny

Kefirko na výrobu kvasenej zeleniny

Nedávno sa ku mne dosta­lo zari­ade­nie na domáce kvase­nie zeleniny, od tých istých slovin­ských výrob­cov, aký vyv­in­uli Kefirko na výrobu kefíru a Kefirko na výrobu kefírového syra. Medzi svi­atka­mi som doň čo-to nat­lačil a dnes, po zhru­ba dvoch týždňoch, popíšem svo­je dojmy.

Kefír a kys­lá zelen­i­na majú spoločné viac, ako len to, že oba sú prí­pady kvase­nia potravín. Pri oboch ide o kys­lom­liečne kvase­nie a niek­toré druhy bak­térií sú doma aj v kefíre aj v kyslej zele­nine. Naprík­lad Lac­to­bacil­lus plan­tarum, ktorý je známy svo­jím pro­bi­otick­ým pôsobením: pomáha pred­chádzať vzniku jedovatých látok v čreve, zmierňu­je podráž­de­nie čre­va a pôsobí antimykoticky.

Niekedy ľudia použí­va­jú na pod­ni­ete­nie kvase­nia nálev z pred­chádza­júcej várky, naprík­lad vodu z kyslej kapusty z pred­chádza­júce­ho roku. Podob­ne sa dá použiť aj kefírová srvát­ka – vod­natá časť zrazeného kefíru. Kefírová mikro­bio­ta je veľ­mi pestrá a možno ju použiť aj pri ďaších kvasených výrobkoch, dokáže zastúpiť žit­ný kvas ale­bo pomôcť s kvasením pas­ter­i­zo­vanej ovoc­nej šťavy. Podrob­ne­jšie o tom píšem v kni­he Domá­ci hojivý kefír.

V čom kvasiť?

Zelen­i­na sa dá naložiť do kadečo­ho. V dávnej min­u­losti sa využí­vali jamy v zemi vyst­lané vrstvou lis­tov, drevené aj kameni­nové súd­ky. Novšie sa použí­va­jú skle­nené, umelohmot­né a nere­zové nádo­by. Spoločným men­o­vateľom je zamedze­nie prís­tupu vzduchu a zároveň umož­ne­nie odchodu vznika­júcim ply­nom, najmä oxidu uhličitého. Ak by bola nádo­ba vzdu­chotesne uza­vretá, moh­lo by ju roztrhnúť.

Prečo si na kvase­nie zeliny kupo­vať zvláštne Kefirko? Je pekné, dobre navrhuté a účel­né. Vyz­erá tak­to:

Podrobnejšie o Kefirku na zeleninu

Malé Kefirko na zelen­inu má objem 848 ml, to väčšie 1,4 litra. Na nat­lače­nie kapusty na celý rok je to málo, na rých­le ale­bo dlhodobe­jšie pokusy s rôzny­mi kvasený­mi pochúťka­mi to stačí. Je sklad­ne­jšie ako kameni­nový súdok a ľahšie sa umý­va. Podomácky zho­tovené zari­ade­nia na kvase­nie býva­jú súborom rôznych pred­me­tov, väčši­nou ich tvorí pod­miska, nádo­ba a závažie. Opro­ti tomu, Kefirko je jeden celistvý kúsok. Hoci pozostá­va z viac­erých častí, je hotové a vyladené.

Okrem toho má opro­ti niek­torým iným rieše­ni­am zopár výhod a vychytá­vok:

  • Skle­nená nádo­ba sa ľahko umý­va.
  • Veko zabráni prís­tupu hmyzu.
  • Vákuová pumpič­ka odsaje časť vzduchu, čo zabráni rozvo­ju plesní na povrchu.
  • Pruži­na so skle­neným ťažid­lom drží všetku zelen­inu ponorenú.
  • Uhlíkový ven­til odchytí neži­adaný zápach.
  • Na vrch­náku možno vyz­načiť prvý deň kvase­nia.
  • Pravde­podob­ne sa vám vojde do chlad­ničky.
  • Prichádza s výborne spra­co­v­anou brožúrk­ou s recep­ta­mi (od kimči, cez kvasené cit­róny až po nakladané vajíč­ka), žiaľ je len v anglič­tine.

Ako sa teda mal môj pokus?

Návod z brožúrky na prípravu rýchlok­vaseného reďkovkového kimči (ázi­jskej kvasenej zeleniny výdatne doplnenej korením) som si mierne prispô­so­bil. Vzhľadom na to, čo som doma mal a vzhľadom na moje chute. Použil som okrem bielych guľatých reďkoviek pár kúskov cvikle a tekvice z vlast­nej záhrad­ky, ďalej mrkvu a cibuľu. Na oko­re­ne­nie som pri­dal strúčiky ces­naku a kúsky čili papričiek.

Pri príprave kimči sa zelen­i­na očistí, nakrá­ja na väčšie kúsky a na noc sa naloží do slaného nále­vu. Odporúča sa 2%, teda 20 dkg (jed­na zarov­naná polievková lyži­ca) soli na liter vody. Na malé kúsky som zelen­inu pokrá­jal až ráno, nat­lačil som ju spolu s tro­chou ces­naku a čili do Kefir­ka a zalial nálevom.

Kvasenie v Kefirku a v sedemdecových pohároch

Zeleniny som mal dosť, tak som pre porov­nanie naplnil aj dva sedem-decové poháre. Do tých­to som na zat­lače­nie zeleniny pod hlad­inu nále­vu vložil menšie poháre naplnené vodou. Do jed­ného sedem-decov­ého pohára som pri­dal lyžicu kefírovej srvátky, vlastne čias­točne zrazeného kefíru prece­deného cez kávový fil­ter. Tak­to mám toho viac čo porovná­vať.

Obsah pohárov som po dvoch dňoch kvase­nia pri izbovej teplote ochut­nal. Kefirko mi pri tom ofr­ck­a­lo fialový­mi kvap­ka­mi jeden kút kuchyne – zabu­dol som totiž na to, že je v ňom pruži­na. Ako som vrch­nák povo­lil, vyšmykol sa mi a vyle­tel. Takže otvárať opa­trne 🙂

Zelen­i­na v pohári, do ktorého som na rých­le rozbehnu­tie kvase­nia pri­dal kefírovú srvátku, bola nakys­lá a chuťo­vo najlepšia. Ostat­né dva poháre ešte potre­bo­vali čas.

Chutný záver: Kefirko či obyčajné poháre?

Zno­va som ich ochut­nal na štvrtý deň, zhodou okol­nos­tí na Nový rok. Chute sa už viac-menej zrov­nali, pohár s kefírovou srvátk­ou bol už len o niečo málo kysle­jší ako ostat­né. Vyh­lásil som „pick­les” za hotové a z tepla som ich pre­sunul do chladu na balkón, aby sa kvase­nie zas­tavi­lo. Chuťový dojem výborný!

Dnešnú nedeľu, zhru­ba po dvoch týždňoch, som sa k svo­j­mu prvé­mu jed­lu dostal až o štvrtej poobe­de. Dopolud­nia som behal oko­lo detí a potom som si sprav­il liečivý obrad so žabkou kam­bo. Po „kambe” sa odporúča len ľahké jed­lo. V mojom prí­pade to bola ryža s domácim reďkovko­vo-cvikľo­vo-mrkvo­vo-tekvi­cov­ým kimči. S výsled­kom som bol napriek kra­jnej jednodu­chosti veľ­mi spoko­jný.

A čo to Kefirko opro­ti obyča­jným zavárani­novým pohárom? Je kra­jšie. Narozdiel od pohárov nepretiek­lo. Tie pretečú vždy a tre­ba s tým počí­tať. Zápach v kuchyni nebol tak-či-tak, pri tak­tom to mal­om množstve a krátkej dobe kvase­nia. Osob­ný dojem z Kefir­ka na kvase­nie zeleniny je výborný – nadšene ho vítam v mojej kuchyni. A tých, ktorým sa vidí drahé, poteším. Rov­nako dobrú zelen­inu môžete mať aj v skle­nenom pohári, ak ju vhodne zaťažíte.

Kefirko na kvase­nie zeleniny môžete získať z inter­ne­tového obchodíku Letti.sk, majú ho v dvoch veľkos­ti­ach a rôznych far­bách. Rov­nako cen­ná ako Kefirko bola pre mňa priložená brožúr­ka s návod­mi čo-ako-s-čím kvasiť. Snáď bude čosko­ro dos­tup­ná aj v slovenčine, keď nie v tlačenej podobe, tak aspoň v elek­tron­ick­ej. Otvo­rila mi totiž celkom nové obzo­ry 🙂

Zanechaj odkaz