Kefírový syr: v syrárskej plachtičke, cedidle či v Kefirku?

Kefírový syr: v syrárskej plachtičke, cedidle či v Kefirku?

Výro­ba kefírového syra je trošku náročná na priestor. Zrazený kefír tre­ba nechať odkvap­kať v cedi­dle ale­bo zavesený syrárskej ľanovej plachtičke a v hrn­ci pod ním zachytá­vať srvátku. Zvyča­jne je tre­ba použiť väčší objem mlieka, aspoň 5 litrov, aby bola hrud­ka kefírového tvaro­hu dosta­točne veľká a svo­jou tiažou vyt­lači­la dosť srvátky. Pri menšom množstve kefíru pomôže malý lis na syr.

Jednoduchý lis sa dá vyro­biť aj podomácky, ale je ďalšia trošku nemo­torná vecič­ka do kuchyne. Samozre­jme, dajú sa použiť aj malé syrárske formy s pruži­nou na vytvore­nie tlaku. Sú však uspô­sobené na pevne­jšie hrud­ky syreniny a pre jem­ný kefír majú formy zväčša priveľké oká. Riešiť sa to dá tak, že formičku vystle­jeme plachtičk­ou (gázou). Pomôže tiež, keď kefír pred nali­atím do formy mierne prihre­jeme, aby sa zrazil na hrud­kový tvaroh. Namiesto syráskej formy dokáže poslúžiť aj obyča­jné cedid­lo: kefírovú syren­inu môžeme zavi­azať do šatky, položiť do cedid­la a zaťažiť závažím (naprík­lad hrn­com s vodou).

Posledne sa mi dosta­lo do rúk Kefirko na syr, ktoré toto všetko rieši, pomerne ladne aj skladne. For­ma na kefírový syr je z jem­ného nylonu a zapadá na skle­nenú nádobu, do ktorej sa zachytá­va odkvap­ká­va­jú­ca kefírová srvát­ka. Opro­ti plachtičke zavesenej nad hrn­com zaberie táto zosta­va oveľa menej mies­ta – ľahko sa vojde aj do chlad­ničky. Toto je veľká výho­da! Na chlade totiž kefírový syr ďalej nepracu­je a nes­tane sa, že by počas odkvap­ká­va­nia ešte prekysol. Nie že by kys­losť bola na závadu, ale niekedy chcem kefírový syr sladší! 😀 Kefirko na syr ďalej obsahu­je tiež pružinu, ktorá srvátke ešte viac pomôže preč a výsled­ný syr bude hut­ne­jší a tvrdší.

Zrazený kefír si môžeme priprav­iť v pohári či hrn­ci. Keďže na syr tre­ba väčší objem mlieka, robím to tak­to: do hrn­ca s mliekom pridám už hotový kefír (bez kefírového jadra). V hrn­ci nechám mlieko s kefírom druhotne kvasiť, kým sa pekne nezrazí – buď do hus­to­ty pudin­gu ale­bo tvaro­hu, podľa toho, aký syr chcem: či veľ­mi mäkký ale­bo tvrdší. Zrazený kefír v hrn­ci potom prele­jem do cedid­la vyst­laného ľanovou plachtičk­ou, ktorú potom zavesím. Ale­bo kefír naber­ačk­ou pre­suniem do nylonového koší­ka v Kefírku na syr a nechám zvyšnú srvátku v chlad­ničke do ďalšieho dňa odkvap­ká­vať. Až potom vložím do koší­ka pružinu, ak chcem, aby syr bol tuhší.

V pred­chádza­jú­com článku som ako jed­nu z nevýhod zák­lad­ného Kefir­ka vní­mal jeho pomerne vyššiu cenu. V inter­ne­tovom obchodíku Letti.sk vás malé (848 ml) Kefirko vyjde na 29,90 €. Opro­ti tomu, sitko, misku, varešku, ried­ku (ľanovú) plachtičku, a sedemde­cový pohár nájde doma asi každý. Poki­aľ by som Kefirko nech­cel zrov­na ven­o­vať nieko­mu blízke­mu ako veľ­mi pekný a účel­ný dar, sám by som nad kúpou celkom pre­mýšľal.

Na druhú stranu – Kefirko na syr ma o svo­jom prínose presvedči­lo. Ak by ste si doma radi pravidelne pripravo­vali kefírový syr v menšom množstve, ale nechcete aby vaša kuchyňa vyz­er­ala ako koli­ba – je dobrou voľbou 😀

Namiesto kúpy malého umelohmot­ného lisu na syr s formičk­ou a pruži­nou sa oplatí pri­hodiť dačo malá navyše a máte vec určenú presne na výrobu syra z kefíru. Osob­ne odporúčam väčšie Kefírko na syr (1,4 litro­vé), keď už, nech je syru viac!

Syr z kefíru je naj­jednoduchší spô­sob výro­by syra. Na syr je najlepšie použiť mlieko, ktoré nebo­lo pas­ter­i­zo­vané ani homog­e­ni­zo­vané. Osob­ne som toho názoru, že antimikro­biál­nym, antimykotick­ým pôsobením kefíru sa stá­va aj tepelne neoše­trené mlieko dosta­točne bezpečným. Nehovo­riac o pekne doložených imunomod­u­lačných účinkoch kefíru: mikro­bio­ta v kefíre zvyšu­je bio­di­verz­i­tu mikro­biál­ne­ho ekosys­té­mu v črevách člove­ka – výsled­kom je zlepšená schop­nosť vstre­bá­vať živiny, a tiež správne nas­tave­nie a lep­šia prá­ca imu­nit­ného sys­té­mu, ktorý je s trávi­a­cou sús­tavou veľ­mi úzko spätý. 

Domá­ci kefír je výborný spô­sob, ako si pochut­nať na zdravšom a výživo­vo plno­hod­not­nom mliečnom výrobku z tepelne neupraveného mlieka. Teda, ak k nemu máte príst­up, buď vďa­ka vlast­ným kozám či krave, preda­ju z dvo­ra, ale­bo vďa­ka mliečnym automatom.

Ak vás zdržu­je pranie syrárskej plachtičky (v horúcej vode a sóde bikar­bóne), ak ste uvažo­vali o mal­om domá­com lise na syr, ak vám nie je za ťažko dať peni­az za peknú a účel­nú vec – slovin­ské Kefirko na syr za to sto­jí.

Ak ťa zau­jí­ma aj Kefirko na kefír, hoď očkom aj na pred­chádza­jú­ci článok Obyča­jný pohár či Kefirko?

One thought on “Kefírový syr: v syrárskej plachtičke, cedidle či v Kefirku?

Zanechaj odkaz