Bezpečnosť domácej výroby kefíru

Bezpečnosť domácej výroby kefíru

Niek­toré hlasy varu­jú pred samovýrobou kefíru – nad výsled­kom totiž nemožno mať v domá­com prostredí plnú moc.1 Na rozdiel od priemy­sel­nej veľkovýro­by nie je možné zabezpečiť steril­né prostredie ani každú várku kefíru podrobo­vať rozboru zisťu­júc prí­pad­nú prí­tom­nosť nebezpečných mikroor­ga­niz­mov – nie že by sa u vás doma v kuchyni nejaké bežne nachádza­li.

Aby to nebo­lo také jednoduché – s mikroor­ga­niz­ma­mi to nie je úplne čier­nobiele. Naprík­lad Escherichia coli (skrátene E. coli) sa v potrav­inárstve pok­ladá za poten­ciálne nebezpečnú bak­tériu, ktorej prí­tom­nosť svedčí o znečis­tení surovín výkal­mi. Zároveň je však jed­ným z najdôležite­jších zás­tup­cov črevnej mikroflóry teplo­krvných živočí­chov a jej prí­tom­nosť je potreb­ná pre správ­ny priebeh tráviaci­ch pro­cesov v čreve.2 Možno teda neprek­vapí, že E. coli máva svo­je miesto aj v kefírovom eko­sys­téme – hoci to neplatí pre všetky kefírové jadrá.

Teda, keby ste aj dávali svoj domá­ci kefír pravidelne do potrav­inárske­ho lab­o­ratória na roz­bor – nie­lenže by vás to vyš­lo neu­veriteľne dra­ho – moh­lo by sa ľahko stať, že kefír, ktorý by bol úplne v pori­ad­ku, by naprík­lad na zák­lade prí­tom­nos­ti E. coli rozoz­nali ako zdravotne nevy­hovu­jú­ci.

Asi najrozsi­ahle­jší web o kefíre patrí aus­trálske­mu nad­šencovi Dominikovi N. Anfiteatro­vi3 – práve u neho som našiel aj podrob­né objas­ne­nie otázky prí­pad­nej prí­tom­nos­ti niek­torých poten­ciálne choro­boplodných bak­térií v kefíre. Na zák­lade skú­seností a získa­ných poz­natkov sa tiež prik­láňam k jeho názoru, že domá­ca výro­ba kefíru je bezpečná. Nižšie uvádzam voľne­jší preklad niekoľkých jeho statí:

Do dnešného dňa neboli ohlásené žiadne prí­pady, keď by doma vyrobený kefír spô­so­bil nejaké zdravot­né ťažkosti v dô­sledku prí­tom­nos­ti chorobo­plod­ných orga­niz­mov – práve na­opak. Jestvu­jú síce obavy medzi odborník­mi z mliečne­ho prie­myslu ohľadom istých orga­niz­mov nachádza­jú­ci­ch sa v niekto­rých vzorkách kefíru z rôz­nych oblastí či kra­jín – nejestvu­jú však žiadne dôkazy, že by pitie domáce­ho kefíru moh­lo pred­stavo­vať zdravot­né riziko.

Ani v prí­padoch, keď kefír nespĺňa potrav­inárske mikrobio­logické poži­a­davky týka­júce sa poč­tu koliform­ných bak­térií, ne­spôsobuje taký­to kefír zdravot­né ťažkosti.

V mliekáren­skom a potrav­inárskom priemysle je prí­tom­nosť koliform­ných bak­térií pok­ladaná za znak nákazy – svedčí o ne­dostatkoch v priebe­hu spra­co­v­a­nia a skladova­nia potravín, mlie­ka či výrob­ného zari­ade­nia. Tieto mikroogranizmy (naprí­klad E. coli ale­bo Can­di­da albi­cans) sú však zároveň súčasťou zdravej mikro­bioty hrubého čre­va. Tieto orga­nizmy budú vždy súčasťou nášho prostre­dia, toho vonka­jšieho na našej koži aj toho vnú­torného v⁠ trá­viacej sús­tave. Kľúčom je držať ich poč­ty na uzde. Na udrži­a­vaní zdravej mikro­biál­nej rovnováhy sa podieľa jed­nak vlast­ný imu­nit­ný sys­tém, a tiež samo­r­i­a­di­ace a ochran­né vlast­nos­ti pri­ateľských bak­térií a kvasiniek žijú­ci­ch vnútri a na povrchu hos­titeľa.

Nedávne výskumy naz­naču­jú, že pri­jí­manie malého množ­stva koliform­ných bak­térií spolu s veľkým poč­tom roz­man­itých druhov pri­ateľských lak­to­bacilov a kvasiniek pre­dovšetkým v út­lom veku môže neskôr v živ­ote znížiť pravde­podob­nosť nakaze­nia niek­torý­mi choroba­mi a zabrániť vzniku alergií.

Natasha Camp­bell-McBride píše vo svo­jej kni­he Syn­dróm trá­venia a psy­chológie4 podob­ne – avšak v širších sú­vislostiach:

Keď niek­to má dobré bak­térie vo svo­jich črevách, to je naj­lepší spô­sob, ako držať na uzde Can­didu, Clostrid­iu, bak­teroidy, vírusy a⁠ mno­hé iné mikró­by. Dobre fun­gu­jú­ca zdravá črevná fló­ra bude nie­len udržo­vať patogény na uzde, ale zachová aj inte­gri­tu črevnej ste­ny – nedo­volí toxínom patogén­nych mikróbov pre­kročiť ju.

Kvôli nedostatku ale­bo značnej redukcii poč­tu bene­fičných bak­térií trávi­acu sús­tavu člove­ka so syn­dró­mom GAP ovlá­da opor­tuni­stická a⁠ patogén­na mikro­biál­na flóra, neustále pro­duku­jú­ca rieku tox­i­c­i­ty tečúcu z čriev do mozgu. Táto tox­i­ci­ta pravde­podob­ne spô­sobu­je autiz­mus, schizofréniu, hyper­ak­tiv­i­tu, dys­prax­iu, dyslex­iu, psy­chózu, depre­siu, obsesie atď. u tých­to detí a dospelých.

Je zau­jí­mavé, že mno­hé z tých­to opor­tuni­stick­ých bak­térií, keď sú v mal­om počte a pod kon­trolou, vlastne napĺňa­jú určité dobré funkcie v črevách, ako je účasť na trávení potravín, na roz­kladaní lipi­dov a žlčníkových kyselín. V zdravých črevách je ich počet obmedzený a veľ­mi prísne kon­trolo­vaný bene­fič­nou črev­nou flórou. Ale ak bene­fičná črevná flóra je oslabená a po­škodená, vymknú sa spod kon­troly.

Zák­lad­ná hygiena je určite na mieste – umý­vanie rúk, mlieko z dobrého zdro­ja a čistá kuchyňa. Mŕt­va sterili­ta však v domá­com prostredí nie je na mieste. Kefíru sú vlast­né viac­eré spô­so­by ochrany voči cud­zorodým mikro­orga­niz­mom. Okrem obsahu rôznych bak­te­ri­ocí­dov je to ýrazne kys­lé prostredie, ktoré potláča cud­zorodé zárod­ky. Aj ak kefír neobľubu­jete veľ­mi kys­lý a radšej ho robíte kratšie či pri nižších teplotách – doporuču­je sa nechať kefírové jadro aspoň raz za čas prek­vasiť až kým pH nek­lesne pod 4,5 (prí­padne až pod 4) – v tak­to kys­lom prostredí drvivá väčši­na cud­zorodých mikroor­ga­niz­mov hynie. Kys­losť zistíte naprík­lad lak­musovým papierikom.

Ak sa vám na vašom kefírovom jadre niečo nezdá – môže to byť dôsled­kom naruše­nia jeho mikro­biál­nej rovnováhy. Ako každý orga­niz­mus, aj kefír môže ochorieť. Ak sa s ďalšou dáv­nou mlie­ka nes­pamätá, radšej si zadovážte nové kefírové jadro z iného zdro­ja.


1J Jones S. N. If You Make Your Own Kefir at Home, Please Read This! 2016.

2 Escherichia coli. Wikipé­dia – Slo­bod­ná encyk­lopé­dia.

3 Anfiteatro D. N. Dom’s About Kefir Grains and Kefir. 1999–2018.

4 Camp­bell-McBride N. Syn­dróm tráve­nia a psycholó­gie: prírod­ná lieč­ba. 2010. Strana 12.