Rýchly návod na výrobu kefíru

Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ak niko­ho s kefírom osob­ne nepoznáš, hoď očkom na Kefírovú mapu Sloven­s­ka). Ďalej bu­deš potre­bo­vať dobrý zdroj mlieka a väčší uzatvárateľný pohár.

Kúsky kefírového jadra pre­plách­neš vodou len prvý raz. Dobrý pomer je zhru­ba jed­na až štyri lyžice zŕn na liter mlie­ka – dáš ich do pohá­ra a zale­ješ. Pohár necháš pri iz­bovej teplote – najlepšie niekde „na oči­ach“. Kefíru sa naj­le­pšie darí v⁠ roz­medzí 16 až 24 °C. Pri nižšej teplote potr­vá dlhšie, kým bude kefír hotový – výsled­ný nápoj však bude hus­te­jší a⁠ chu­ťo­vo jem­nejší. Pod 6 °C sa kefír ukladá na zim­ný spánok.

Dobré je kefír v pohári aspoň raz za deň pre­trepať, aby sa mlieko pre­vz­dušni­lo a pre­mieša­lo. Za 24 až 36 hodín môžeš mať kys­lom­liečny nápoj hotový. Spoz­náš to tak, že po pre­hr­kaní pohára ostanú na jeho stene stopy: spleť ako­by rieč­nych korý­tok. Dĺž­ka kys­nu­tia závisí od tvo­jej chuti, od teplo­ty pro­stredia a od množst­va kefír­ového jadra.

Zrnká kefíru vybe­rieš lyži­cou ale­bo za pomo­ci sita s väč­šími oka­mi. Nie je potreb­né ich umý­vať, len ich preložíš do dru­hého pohára a⁠ za­le­ješ čerst­vým mliekom. Hotový kefír môžeš hneď vyp­iť ale­bo od­ložiť do chlad­ničky, kde vydrží aj dva týždne.

Dobre je dávať kefíru čer­stvé mlieko aspoň každé dva-tri dni. Za bež­ných okol­nos­tí dávam do chlad­ničky len hotový kefír, už bez prí­tom­nos­ti kefírového jadra. V chlad­nom pro­stre­dí kefír zhus­tne a kvase­nie sa spo­ma­lí až zas­taví.

Ak chcete kefírové jadro na dlhší čas odložiť, v chlad­ničke v po­há­ri s mlie­kom vydrží v pori­ad­ku mesi­ac aj dlhšie. Po odstavení dlhšom ako týždeň sa však prvá (niekedy aj druhá) nasle­du­jú­ca dáv­ka mlieka nemusí vydar­iť.

Článok je súčasťou kni­hy Domá­ci hojivý kefír, v ktorej nájdete všetko potreb­né a mno­ho zau­jí­mavého, nie­len o tom­to kys­lom­liečnom nápo­ji: aj širšie o zdraví aj ekológií.

V prí­pade otá­zok môžeš navštíviť tiež našu skupinu na Face­booku: Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va.