Články o kefíre

Odki­aľ kultúru? Z kefírovej mapy, od Milche­my či od Slovin­cov?
Okrem toho, že niek­torí za kefír označu­jú aj „vod­ný kefír“ tibi­cos, samot­ného mliečne­ho kefíru je tiež viac druhov. Dva zák­lad­né
Čítať ďalej
Kefírový syr: v syrárskej plachtičke, cedi­dle či v Kefirku?
Výro­ba kefírového syra je trošku náročná na priestor. Zrazený kefír tre­ba nechať odkvap­kať v cedi­dle ale­bo zavesený v syrárskej ľanovej plachtičke a v
Čítať ďalej
V čom kefír? Sedemde­cový pohár, hrniec či Kefirko?
Videl som už viac ľudí, ako sa pokúšali obyča­jný pohár nejako vylepšiť: sprav­iť si na kefírové zrnká nejaké vrecúško, aby
Čítať ďalej
Bezpečnosť domácej výro­by kefíru
Niek­toré hlasy varu­jú pred samovýrobou kefíru – nad výsled­kom totiž nemožno mať v domá­com prostredí plnú moc.1 Na rozdiel od priemy­sel­nej
Čítať ďalej
Skúsenos­ti: Prípra­va kefíru
Nižšie vyberám odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku. Opaku­júce
Čítať ďalej
Skúsenos­ti: Kefír a zdravie
Nižšie vyberám spra­co­v­ané odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku.
Čítať ďalej
Pro­bi­otiká a fer­men­tá­cia
Súčasťou pôvod­nej výživy všetkých ľud­ských spoločen­stiev boli fermen­tované potraviny. Sú to jedlá a⁠ nápo­je, ktoré prešli kys­nutím, kvasením či zrením.
Čítať ďalej

Pozri aj:

Recep­ty s kefírom
V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v podobe
Čítať ďalej
Čo je vlastne kefír?
Kefírová kultúra je sym­bi­otick­ým spoločen­stvom pri­ateľských mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kys­lý, ľahko stráviteľný a dokon­ca liečivý nápoj. Domá­ca výro­ba
Čítať ďalej
Rých­ly návod na výrobu kefíru
Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ak niko­ho
Čítať ďalej