Kvasená zelenina s kefírovou srvátkou ako spúšťačom

Kvasená zelenina s kefírovou srvátkou ako spúšťačom

Prísady:

  • tvrdšia zelen­i­na nakrá­janá na menšie kúsky (naprí­klad ka­pus­ta, mrk­va, karfi­ol a cibuľa),
  • 1–2 lyžice čer­stvej prece­denej kefírovej srvátky (vod­natej časti zrazeného kefíru),
  • voda na doliatie podľa potre­by,
  • kore­nie podľa chuti (celé čierne ale­bo nové kore­nie, ras­ca, kôpor, horčičné semeno, čer­stvý zázvor, čili),
  • 1 čajová lyžič­ka soli na 1 kg zeleniny (soľ za­bez­pečí, že zelen­i­na ostane chrumkave­jšia).

Pomôcky:

  • veľký pohár,
  • kúsok látky s gumičk­ou na prekry­tie pohára,
  • veľká miska (keby chcel obsah pohára pretiecť),
  • menší úzky a vysoký pohár uza­vretý a naplnený vo­dou – obvodom by mal vojsť do veľkého pohára.

Postup:

Poháre kvasenej zeleniny zaťažené malý­mi pohár­mi s vodou tak, aby šťa­va vys­túpi­la nad úroveň zeleniny. Pod pohár­mi je miska na zachyte­nie pretečenej vody, tú môžeme neskôr, keď hlad­i­na klesne, doplniť späť.

Zelen­inu v miske pre­miešame so soľou a necháme pár hodín zmäknúť a pustiť šťavu. Až potom ju nat­lačíme do po­hára s korením. Všetko zale­jeme srvátk­ou a do­lejeme vodou tak, aby bola zelen­i­na pod hladi­nou. Cibuľa, zázvor aj či­li pod­po­rujú kvase­nie, rov­nako tak živá kefírová srvát­ka. Kva­senie sa tak­to urých­li, stačí po­užiť menej soli a zele­nin­a môže byť chut­ne­jšia. Pohár odporúčam postaviť do mi­sky – stá­va sa totiž, že obsah nakypí a pretečie. Zmes necháme pri izbovej teplote pár dní pracov­ať – lep­šie na mieste, kde nevadí zá­pach. Priebeh kvase­nia denne sle­du­jeme a ze­le­ninu prí­padne zatla­číme pod hlad­inu – dobré je zaťažiť ju malým pohárom napl­ne­ným vo­dou ale­bo vhodne veľkým okruh­li­akom. Prie­bež­ne ochut­ná­vame a keď sme s vý­sled­kom spo­koj­ní, kys­lú ze­leninu presťahu­jeme do chladu. Použí­vame ako prílo­hu.

Poznámka:

Kvasená zelen­i­na sa ešte v prvej polovi­ci min­ulého sto­ročia podáv­ala bežne k varené­mu jed­lu, hlavne k mäsu. Až vply­vom priemy­selného potrav­inárst­va sa kvase­nie nahra­dilo zavá­ra­ním (sterili­záciou) a kon­zer­vačnými látka­mi. Kvasená zele­ninová prílo­ha obsahu­je živé kultúry, enzýmy a vita­míny a pod­poru­je zdravé tráve­nie aj celkovú odol­nosť.

Zanechaj odkaz