Kniha o kvasení skoro čohokoľvek: Zkvašeno!

Kniha o kvasení skoro čohokoľvek: Zkvašeno!

Posled­ný rok som bol veľ­mi vyťažený – dve malé deti, okrem iného, pohltia čas a človeku čo-to z dia­nia vo svete ujde. Naprík­lad mi úplne ušlo, že zači­atkom leta vyšla kni­ha Zkvašeno s pod­názvom Kuchař­ka na doma. Až nedávno sa mi dosta­la do rúk, tešil som sa, zve­davý. Ďaleko predči­la očaká­va­nia, ktoré by človek mohol mať od kni­hy recep­tov.

Bezpečnosť pri kvaseníPrvá časť kni­hy je ven­o­vaná vysvetle­niu, prečo by sme vôbec mohli doma kvasiť – čokoľvek. Vtip prí­jemne odľahču­je zmyslu­plné súvis­losti a vedou pod­ložené poz­natky. Nieže by vás kni­ha mala zachrániť pred choroba­mi, utr­pením a starobou… Vláďa so Zuzk­ou prizná­va­jú, že toto nie je účelom kni­hy a ani v moci „mikroutov“ v pohároch a súd­koch – avšak, dačo málo pred­sa pomôcť dokážu. Keď nie inak, tak tým, že pre nás predtrávia a kra­jne chutne pretvo­ria inak mdlú a nezáživnú vlákn­inu. Vlákn­i­na a rôzne zložité škro­by v strave sú pred­pok­ladom pre všeličo živ­otne-prí­jem­né, vrá­tane duševnej pohody. My ľudia sme sa tak­to vždy stravo­vali, chlad­ničky neboli, potraviny sa spra­cov­á­vali a uchová­vali okrem iného kvasením – a to veľ­mi rôzny­mi druh­mi kvase­nia a pos­tup­mi. Výn­imk­ou je len naše posled­né rafi­no­vané sot­va-storočie.

Výroba misoDruhá časť obsahu­je stovku návodov – veľ­mi pestrých a dosta­točne jednoduchých pre zači­a­točníkov. Recep­ty na rôzne pochúťky sú doplnené názorný­mi fareb­ný­mi fotografi­a­mi a rôzny­mi postreh­mi a skúsenosťa­mi. Pred­chádza im všeobec­ná časť o tom, na čo si dať pozor a ako rozoz­nať, keď sa niečo ozaj nepo­dar­i­lo. Nie vždy to totiž tre­ba vyhodiť – kvase­nie prináša do kuchyne vzrušu­júcu nepred­ví­dateľnosť. To, že rov­naká vec inokedy vypáli pod­statne inak, ešte nemusí byť na závadu, možno len stačí vec pre­miešať ale­bo ešte nejakú dobu počkať.

V kni­he Zkvašeno je zhus­tených a spra­co­v­aných 10 rokov skúsenos­tí jej autorov „v domácej kuchyni“. Priebežne spolu písali jed­lo-blog www.zkvaseno.cz (dávne­jšie sa blog tuším volal „Dá se to skv­a­sit?“) a tiež zvere­jňu­jú príspevky na FB stránke Zkvašeno.

Kni­hu (samozre­jme) vre­lo odporúčam! Objed­nať sa dá aj pri­amo z Vláďovho inter­ne­tového obchodíku Fer­men­tárum.

Zanechaj odkaz