Kniha Domáci hojivý kefír

…o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom.

Kefír je sym­bi­otické spoločen­st­vo mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlieko na kys­lý, ľahko stráviteľný a dokon­ca hojivý nápoj. Domá­ca výro­ba kefírového mlieka je jednoduchá – kefír je jed­no z najmenej náročných „domá­ci­ch zvier­atiek“. Kefírové mlieko z obchodu môže byť dobré, ale účinka­mi ani zložením sa domáce­mu kefíru nevy­rovná.

V kni­he nájdete návod ako sa doma starať o svo­je kefírové zrná, ďalej recep­ty, príbe­hy a skúsenos­ti, a tiež podrob­né vysvetle­nie liečivého pôsobe­nia tohto kys­lom­liečne­ho nápo­ja. Kefír dokáže pomôcť pri rôznych tráviaci­ch ťažkos­ti­ach, ale aj v rade zdan­li­vo nesúvisiaci­ch oblastí. Pod­poru­je správnu prácu imu­ni­ty, prospie­va pokožke, kos­ti­am aj krvné­mu tlaku, duševne člove­ka dobre nal­adí.

Jed­na časť kni­hy je ven­o­vaná rôznym mliečnym výrobkom. Pomo­cou kefírovej kultúry možno vyro­biť tvaroh, maslo, rôzne druhy syrov a aj jogurt. Priemy­sel­né potrav­inárst­vo nás vzdi­alilo od sebestačnos­ti, celistvosti a prirodzenej roz­man­i­tosti. Návody a vysvetle­nia v kni­he v mno­hom čer­pa­jú z prác zahraničných nadšen­cov pre domácu fer­men­tá­ciu a syrárst­vo – vedú čitateľa späť k tomu, čo je ľud­ské, hlboko výživné a zem­ské. Záu­jem o kefír vedie čitateľa k pochope­niu našich mikro­biál­nych pri­ateľov. Nit­ka sa rozvetvu­je k otázkam plno­hod­not­nej stravy, vnú­torného šťas­tia a zasi­ahne aj k pravekým poči­atkom pastier­st­va. Dotkne sa dokon­ca pôrodov, smr­ti a tajom­st­va pretr­va­nia.

„Túžim, aby mali naše deti možnosť žiť naplňu­júce, zmyslu­plné a šťast­né živ­o­ty, aby sme sa ako spoločnosť ďalej rozví­jali. Verím, že práve kefír je jeden z prostried­kov – dáva nám silu čeliť zdravot­ným, hospodárskym a eko­log­ick­ým výz­vam našej pohnutej doby.“

Jazyk: Sloven­ský
Počet strán: 288
Väz­ba: Brožo­vaná
Hmot­nosť: 480g
Rozmery: 148 x 210 mm
ISBN: 978–80-99951–06‑9
EAN: 9788099951069
Rok vyda­nia: 2021
Vyda­vateľ: Alter Nati­va o.z. v Brdárke

Ohlasy na knihu:

Objednávkový formulár:

Ak po odoslaní for­muláru vidíte prázd­nu obra­zovku, všetko je v pori­ad­ku – len sa posuňte koliečkom myšky späť hore, vyššie na tej­to stránke – v rámčeku for­mulára uvidíte potvr­de­nie o odoslaní úda­jov.