Skúsenosti: Príprava kefíru

Skúsenosti: Príprava kefíru

Nižšie vyberám odpovede z výsled­kov priesku­mu, ktorého sa zúčast­ni­lo 35 člen­ov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va na Face­booku.

Opaku­júce sa odpovede boli vynechané, niek­toré som skrátil a všetky boli po jazykovej stránke upravené.

Odkiaľ mám kefírové jadro?


Obrázky pre knižku maľo­vala Ivana Szabóová

„Od známej, ktorá sa venu­je kvásko­va­niu :-)“

 „Kefír mám od susedy. Navrhla nám, nech skúsime. Jej kamarátke sa po 3 mesi­a­coch uprav­i­lo tráve­nie – predtým nemohla nič jesť, ter­az už môže.“

„Kefírové jadro mi poslal pán, s ktorým som sa spo­ji­la cez Face­book.“

„Prostred­níctvom kefírovej mapy, mám ho už vyše dvoch mesi­a­cov.“

„Prvý raz som ho získal od spol­ubý­va­júce­ho, ktorý ho mal z mliečne­ho automatu v Brne, kde okrem prázd­nych fli­aš predá­vali aj kefírovú kultúru. Neskôr som si na skúšku kefírové jadro objed­nal z inter­ne­tového obchodu Milchema. Neboli medzi nimi výrazne­jšie rozdiely, len vo veľkosti zŕn – tak som ich po čase zmiešal.“

 „Kefírové jadro som zohnal na bazoši pred vyše rokom.“

„Kefír mám od kamarátky, už asi 5 mesi­a­cov. Priniesol mi ho na poži­adanie jeden pán, s ktorým som sa spo­ji­la cez inter­net.“

„Mám ho od kol­eg­ynky a pes­tu­jem ho už viac ako rok, medz­itým som ich už aj veľa darovala :-)“

Ako často pijem kefír

„Raz za dva dni vyp­i­jem tak 3 dl.“

„Malý pije každý deň 0,5 dl. My dospelí nepravidelne, keď je, tak vyp­i­jeme a čakáme na nový.“

„Každý deň pri­b­ližne 2–3 dl.“

„Asi 2,5 dl – jeden až 2‑krát do týždňa.“

„Dva-krát do týždňa. Pri­b­ližne 2 dl s vločka­mi, a tiež jeme kváskový chlieb s kefírom.“

„Pijem ho denne asi 3 dl.“

„Denne, aj pol litra až liter.“

„Pri­b­ližne 2 až 3‑krát za týždeň, tak pol až trištvrte litra.“

„Každý deň mám jed­nu šálku, občas dve.“

„Dopra­jem si denne asi 2,5 dl kefíru a aj kefírový jogurt. Občas tiež tvaroh, ale­bo smoth­ie z kefíru a ovo­cia.“

„Kefír pijem každé ráno, okrem ciest, čiže priemerne 5–6 dní v týžd­ni, pri­b­ližne pol litra doobe­da.“

„Sko­ro denne, ale kolísa­vo, niekedy žiad­ny, niekedy aj pol litra. Z kefíru robím domá­ci kefírový jogurt, ktorý deťom chutí viac, prí­padne s ním robím rých­le raňa­jky: vločky spolu s kefírovým jogur­tom.“

„Každý deň asi dva deci. Niekedy na pár dní pre­striedam s jogur­tom. Občas vyp­i­jem naraz aj pol litra. Podľa chuti. Nemám pravidlá.“

Príprava kefíru

„Použí­vame asi 3 polievkové lyžice zŕn na 1 liter mlieka (3,5 % Babičkine), kefír kysne 24 hodín na kuchynskej linke a potom v chlad­ničke ešte ďalších 24 hodín, následne ho pre­cedím a do vypi­tia uskladňu­jem v chlad­ničke.“

„Vo fľaši so skleným viečkom zale­jeme 30 g zŕn ⅓ litra mlieka.“

„Zati­aľ máme asi 2 čajové lyžičky, dávame ich do 4 dl mlieka. Mlieko máme domáce kozie, kefír nechá­vame vonku a miešame ráno a večer, ter­az v lete pri asi 25 °C.

„Použí­vame vo fľaši balené mlieko s krátk­ou trvan­livosťou. Pomer jadra a mlieka máme asi 1:10 a kvasiť kefír nechá­vame 24–48 hodín, podľa teplo­ty vonku a chuti. Najprv pri izbovej teplote a potom v chlad­ničke.

„Dávam pri­b­ližne 100 gramov kefírového jadra na 1 liter mlieka, 24 hodín na linke pri izbovej teplote.

„Kys­núť nechá­vam kefír v chlad­ničke. Na väčšie množst­vo zŕn nale­jem 3 dl mlieka, stíha sa to do 24 hodín. Ak je pohár dobre zavretý, kefír býva šumivý.“

„Máme štyri zrná veľkosti čerešne, použí­vame domáce mlieko od cho­vateľa. Kefír kysne jeden až dva dni v špa­jze.“

„Dávame 7 až 8 kúskov kefírového jadra do litra plno­tučného mlieka, kys­núť ho nechá­vame asi 4 dni v chlad­ničke pri 8 °C.

„Kefírového jadra mám v pohári za 2 polievkové lyžice na 6 dl mlieka z automatu. Kefír nechá­vam 12 hodín na stáť kuchynskej linke, ráno a večer ho pre­trepem – potom ho nechá­vam dôjsť 2–3 dni v chlad­ničke.“

„1 dl zŕn na ½ litra mlieka nechá­vam 24 hodín na linke a 2‑krát pre­miešam (pri teplote oko­lo 24 °C).“

„Zrná dávam podľa toho, koľko ich práve mám: dám ich na dno pohára a zale­jem asi 5–6 násobkom mlieka. Raz do týždňa k nám chodí auto s čer­stvým mliekom, ráno nado­jeným – tak tam kupu­jem. Kefír robím v chlad­ničke: trvá to 3–4 dni, ale výsle­dok sto­jí za to: je hus­tý, kré­mový a lahod­ný.“

„Dávam 10–15 gramov kefírového jadra na 1 dl mlieka, 8 hodín nechá­vam pohár na linke a potom ho dám na 4 dni do chlad­ničky.

„Použí­vam mlieko z automatu. Množst­vo zŕn zati­aľ až tak ner­iešim (pri­b­ližne za hrsť na necelý liter mlieka). Kefír nechá­vam kvasiť na linke 24 hodín.“

„Mlieko som použí­vala akékoľvek som mala (polo­tučné, plno­tučné trvan­livé, …), ale potom som prešla na mlieko z automatu a to je o niečom úplne inom, mňam 🙂 Mám drob­né kefírové zrnká, asi za hrsť, dávam ich do 7 dl skle­neného pohára a trvá im to 48 hodín… Keď sme mimo domu, hubky putu­jú do chlad­ničky. V chlade im trvá od 7 do 14 dní, kým je kefír hotový, ale je trochu horke­jší.“

„Asi tri a pol lyžice kefírového jadra dávam na 1 liter kravského mlieka. Najlepšiu skúsenosť mám s nepas­ter­i­zo­vaným. Kefír pracu­je v skle­nenom pohári na kuchynskej linke asi 12 hodín, potom ho dávam do chlad­ničky na ďalších 12 hodín. Výsled­ný hus­tý kefír scedím a zrnám dám nové mlieko. Hotový kefír uskladňu­jem dlhodobo v chlad­ničke.“

„Ako sa podarí, podľa času. Čas­to naň zabud­nem aj pár dní, lebo som rozli­etaný.“

„Od kedy nemáme v blízkosti mlieko­mat, tak použí­vame plno­tučné mlieko z Lid­la. Jer­seyské mlieko sa mi veľ­mi neosvedči­lo. Kozie je svo­jské a nehodí sa mi zase na fer­men­to­vanie vločiek.“

„Zvyča­jne dávam na pol litra mlieka (3,6 per­cent­ného) pri­b­ližne jed­nu polievkovú lyži­ca zŕn (lyži­ca je umelá). Kefír nechá­vam na linke do druhého dňa. Skúšala som aj mlieko 5‑percentné – to bolo niečo super ??“

„Kefír býva najchut­ne­jší pri obsahu 5 až 10 % kefírového jadra v mlieku. Robím ho v 7 dl pohári, do ¾ naplneného mliekom, najprv deň pri izbovej teplote a potom dva dni v chlad­ničke. Kým je kefír na teple, ráno aj večer pohár pre­trepem. Použí­vam nepas­ter­i­zo­vané mlieko z mliečne­ho automatu.“

„Robíme podľa potre­by, každý ale­bo každý druhý deň. Liter mlieka a cca 6 polievkových lyžíc zŕn. Čas­to kefírové zrná daru­jeme, takže množst­vo sa neustále mení.“

„Na linke nechá­vam kefír 24 hodín, potom ho pre­cedím a dám do chlad­ničky. Použí­vam asi 7 deci 3.5% Opočen­ského mlieka vo fľaši  z Lid­la, kefírového jadra dávam asi 25 g. Srvátku pijem vych­ladenú. Niekedy zmiešam prece­dený kefír aj so srvátku a pijem tak­to.“

Kefír počas dovolenky

„Plánu­jeme veľa ces­to­vať a byť dlhodobo mimo domu. Nevedeli sme si pred­staviť, ako to bez kefíru po toľkých rokoch preži­jeme a ako ho usklad­níme. Nakoniec sme sa rozhodli, že ide s nami a inšpirovali sme sa FB. V Ikei kúpime fľaše so sitkom a slamk­ou a budeme si robiť kefír aj na ces­tách (bývame pri ces­to­vaní v aute).“

„Stále si ho udržu­jem.“

„Skúšali sme ho zmraz­iť: raz prežil, raz nie.“

„Keď som sa kefíru nemohla dlhšie ven­o­vať, dala som ho do mrazničky. Po rozm­razení a dvoch výmenách mlieka bol rov­naký ako predtým. Zo zači­atku bol však poma­lý, neskôr bol už v pori­ad­ku.“

 „Hub­ka vydrží bezo mňa aj dva týždne 🙂 Na mraze­nie nemám odvahu, to by som mojej hubke neu­ro­bi­la.“

„Z mrazenia nemám dobrý poc­it (ani dobré skúsenos­ti). Nemys­lím, že by kefír bol po rozm­razení taký, ako predtým. Keď je možnosť, kefír nieko­mu počas ciest zverím do opa­tery, prí­padne si ho vezmem so sebou. Už som s ním ces­to­val aj v lieta­dle – niekoľko razí – bol so mnou v príručnej batožine skry­tý v poháriku od kré­mu.“

Aký kefír mám najradšej?

„Hus­tý, nie veľ­mi kys­lý, s čučoried­ka­mi a chia semi­ačka­mi.“

„Jemne kys­lý.“

„Kys­lý hus­tý, lebo ten vraj je najz­dravší ?“

„Redší a hlad­ký, so zamiešanou srvátk­ou a jemne kys­lý – rád ho mám zati­aľ aj bez prísad a ochute­nia.“

„Hus­te­jší, kré­mový, jemne kys­lý.“

„Hus­tý, slad­kokys­lý a s vločka­mi.“

„Pridá­vam smotanu do mlieka na zjem­ne­nie. Kefír pijem mixo­vaný, ma lahod­ne­jšiu konzis­ten­ciu.“

„Mám rada hus­te­jší mierne chladený kefír.“

„Kré­mový, pripravený v chlad­ničke, bez srvátky.“

„Hus­tý a kys­lý.“

„Najradšej mám kefír zrazený a slad­kokys­lý.“

„Hus­tý, kys­lý, aj s ovocím.“

„Mám ho najradšej hus­tý, taký, aký je, keď ho zle­jem. Pôvodne som myslela, že si budem ochu­co­v­ať ovocím, ale je tak dobrý vo svo­jej pôvod­nej podobe, že som si povedala, niet čo vylepšo­vať.“

„Čistý čer­stvý, jemne kys­lý, hlad­ký s tro­chou smotany.“

„Vyp­i­jem, aký sa podarí. Veľ­mi to ner­iešim.“

„Kefír mám najradšej hus­tý a kys­lý. Pijem ho čistý ale­bo ho scedím cez plienku a použi­jem na nátierku s bylinka­mi. Niekedy ho zahus­tím koko­som a ovocím, ale­bo dám do vločiek či kváskového peče­nia – ako kedy.“

„Kefír mám rada hus­tý, zrazený, neprece­dený, niekedy slad­kokys­lý. Keď naň zabud­nem, tak aj kys­lý – vtedy je tiež super. Druhot­né kvase­nie som neskúšala, viem o ňom od tohto týždňa, keď som narazi­la na kefírovú skupinu na FB, určite vyskúšam :-)“

„Hus­tý, kys­lý tak akurát, s ovocím. Ale aj čistý vyp­i­jem.“

Kefír v studenej kuchyni, do varenia alebo pečenia

„Chys­tám sa na chlieb s kefírom, ale zati­aľ sme kefír vždy skôr vyp­ili a do chle­ba neostal.“

„Použí­vam ho do peče­nia: domá­ci kváskový chlieb, bábov­ka, vločky s kefírom a medom.“

„Kefír použí­vam hlavne v stu­denej kuchyni – nátier­ka, nápo­je ovoc­né, slané, dresing, aj do vareného jed­la, všade možne.“

„Použí­vam kefír pri miesení kváskového chle­bí­ka.“

„Zati­aľ sme skúšali kefírové placky a cuke­tové palacinky s kefírom.“

„Najradšej ho mám do smooth­ie.“

„Zati­aľ ho iba pijeme.“

„Kefír mám rád zahus­tený strúhaným koko­som, ovsený­mi vločka­mi ale­bo pohank­ou.“

„Kefír použí­vame do vare­nia, do omáčok namiesto smotany, aj v stu­denej kuchyni, do nepečených ovoc­ných koláčov, do kváskového chle­ba…“

„Použí­vam ho namiesto kyslej smotany, pri zapekaní zeleniny, do koláčov, kok­tai­lov, aj polievok či omáčok.“

„Použí­vam do chle­bí­ka namiesto vody: keď s ním zamies­im na kváskový chlieb, kysne ako divý 🙂 Iné som s kefírom neskúšala, ale rada by som skúsi­la druhot­né kys­nu­tie a koláče, určite skúsim s vločka­mi a ovocím, proste idem na to :-)“

„Zati­aľ len do uhorkového šalá­tu so smotanou.“

„Palacinky sú výborné a robíme s kefírom aj vafle.“

„Rád z robím cvikľovú nátierku – je to záži­tok.“

„Kefír použí­vam namiesto kyslej smotany: naprík­lad pri zapekaní zeleniny, do koláčov, kok­tai­lov, aj polievok či omáčok.“

Šírenie kefírovej kultúry

„Zati­aľ som niko­mu zrnká nedá­vala, ale keďže sa množia, tak čosko­ro nejaké rozdám.“

„Kefírové jadro som už s lásk­ou posunula asi šty­rom ľudom.“

 „Kefírové jadro som poslala asi 15 osobám na poži­adanie.“

„Už som kefír posunula trom ľuďom a určite chcem pokračo­vať v kefírovej osvete.“

„Zati­aľ máme málo.“

„Rod­i­na nemá záu­jem. Kefírové jadro ponúkam občas na nete, ale dostanú aj psy, keď ho mám veľa.“

„Kefír posú­vam pri­ateľom, rod­i­na je moc fajnová a radšej si kúpia acid­ko. Sme aj na kefírovej mape.“

„Mám to v pláne, rodičia a kamarátky sa už tešia.“

Ďalší mikrobiálni priatelia v kuchyni

„Máme ražný kvá­sok a pšeničný lievi­to madre – len tie najlepšie skúsenos­ti… Také­to peči­vo máme radi a je veľ­mi chut­né.“

„Máme doma tibi­cos, kom­buchu, jogurt aj nat­to (kvasené sójové bôby na japon­ský spô­sob). láka ma výro­ba pick­les (kvasená zelen­i­na) a kimči (výrazne ochutená naložená čín­s­ka kapus­ta a ďalšia zele­nia).“

„Kvasená kapus­ta a uhorky.“

„Ražný kvá­sok.“

„Domá­ci jogurt.“

„GBP (gin­ger beer plant – kultúra pre výrobu zázvorového piva z vody, cukru a zázvoru).“

„Skúšali sme vod­ný kefír (tibi­cos). No nemali sme čas to piť, nakoľko čistá voda je pre nás zák­lad. Tak sme od toho upustili.“

„Kefír mi úplne postaču­je, nemám iné skúsenos­ti. Iba ak s doma vyrobeným ražným kváskom na peče­nie chle­bí­ka :)“

Pozrite si aj prvú časť tohto článku: Skúsenos­ti – Kefír a zdravie!

Všetkým zúčast­neným za ich odpovede veľ­mi pekne ďaku­jem! ?

Svo­rad