Medzi jedlom a láskou – kefírová kuchárska kniha

Keď si niečo doba pýta – zachy­tia to viac­erí. Zhru­ba v rov­nakom čase dôjde nezávisle na sebe k podob­ným vynále­zom ale­bo vzniknú podob­né kni­hy. Pri kni­hách však nejde o to, kto bol prvý – pre­tože sú jedinečné a každá má svo­je miesto.

Min­ulý rok vyšla kniž­ka Domá­ci hojivý kefír. Ten­to rok sa mi dostá­va do rúk kni­ha Medzi jed­lom a lásk­ou 2, s podti­t­u­lom: Domá­ci kefír. Prvá men­o­vaná je obsi­ahlou príručk­ou. Podrob­ne sa zaoberá zdravot­ný­mi účinka­mi kefíru, v širokých súvis­los­ti­ach. Druhá je veľkého for­má­tu, v pevnej väzbe a s krás­ny­mi fotografi­a­mi – je plná recep­tov na výborné jedlá, pri ktorých jed­nou z prísad je ten­to kys­lom­liečny nápoj.

Domáci hojivý kefír a Medzi jedlom a láskou - obálky kníh


Mária Šimková, zná­ma tiež ako LaPetite Mary, vo svo­jich dvoch kni­hách Medzi jed­lom a lásk­ou odkrý­va kúsok toho, čo je jej najbližšie. Delí sa s nami o živ­ot­né udalosti, poz­natky a skúsenos­ti, ktoré ju priv­iedli k sku­točné­mu jed­lu ako zák­ladu zdravia a šťas­tia jej rodiny, a tiež ku kefíru. Aj druhý diel je hlavne kuchársk­ou kni­hou, s pre­sa­hom k jednoduchým avšak zásad­ným myšlienkam. Neostá­va to len pri slovách – Mária ide prík­ladom ako v kuchyni tvoriť vyživu­jú­ci a zdravý domov.

Jedlá zo sku­točných, čo najmenej priemy­selne spra­co­v­aných potravín, najlepšie z miest­nych zdro­jov, majú nenahra­diteľnú hod­no­tu. Sto­ja za ten čas navyše. A keď si veci vhodne rozvrhneme a o niečo spo­ma­líme, toho času či peni­azu navi­ac ani mno­ho netre­ba. Všet­ci môžeme, pos­tup­ne, každý malý krok sto­jí za to. Udržateľnosť udrži­avame, spoločne sa rozví­jame a zako­reňu­jeme. A niekde tam je lás­ka.

Raňa­jky, polievky, peči­vo, šalá­ty, syry, rôzne maškr­ty a chuťovky. U všetkých je kefír ako surov­ina či prísa­da – a dáva jed­lu ďalšie rozmery. Pridá mu na výžive, na zdraví aj na chuti.

Z kni­hy Medzi jed­lom a lásk­ou 2 sa veľ­mi teším. O to viac, pre­tože viem, koľko času trvá kni­hu napísať a priprav­iť pre tlač. Chce to dôsled­nosť, dôveru a odvahu. Na Sloven­sku sme malý trh a sot­va sa to vyplatí – ide však o nás, našu kultúru a svo­jbyt­nosť, naše zdravie, šťastie, pretr­vanie.

Už vidím, ako mno­hým spraví toto dielko krás­ny vianočný darček 😉

Kni­hu nájdete v inter­ne­tovom obchode autorky: MedziJedlomaLaskou.sk