Kefírové knižky

Kni­ha Domá­ci liečivý kefír sa vypredala, avšak – medz­iča­som vznikla nová kefírová kniž­ka s mierne pozme­neným názvom: Domá­ci hojivý kefír. Tret­inu som od zák­ladu prepra­co­v­al a tret­inu doplnil: pribudli podrob­né články o výrobe syrov a ďalších mliečnych výrobkov, nové recep­ty, články o mikro­biote, o zdravot­nom pôsobení a o účinkoch kefíru, a tiež rôzne zau­jí­mavosti…

Obsah kni­hy (PDF, 460 kB)

Obálka knihy Domáci hojivý kefír


Viac o prvej (už vypredanej) knihe Domáci liečivý kefír

Je nie­len o domácej výrobe kefíru! Aj o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Spolu s domá­cou výrobou kefíru odhalíme súvis­losti medzi plno­hod­not­nou výživou a telesným aj duševným zdravím.

Domá­ci kefír pri­azni­vo pôsobí nie­len pri tráviaci­ch a kožných ťažkos­ti­ach a alergiách – pomáha aj pri trva­júcej úzkosti či depre­sii. Šťastie sa začí­na vnútri nás – doslo­va v bruchu – sku­točne platí, že lás­ka ide (aj) cez žalú­dok. Dotýkať sa budeme aj prírod­ného hospodáre­nia, ekológie a dejín – nar­o­de­nia aj tajom­st­va nesm­rteľnos­ti 🙂

Príruč­ka pri­ateľov živej kultúry: Domá­ci liečivý kefír vyšiel kon­com decem­bra 2019. Kniž­ka mala 184 strán, rozmer A5, fareb­nú tlač a krásne jem­né obrázky.

Náhľad knižky – výber 24 strán (PDF, 9 MB)

Za ilus­trá­cie vďačím Mgr. Ivane Szabóovej

Obsahu­je podrob­ný návod, ako sa doma starať o svoj kefír, ďalej recep­ty, vysvetle­nie liečivého pôsobe­nia a veľa zau­jí­mavých článkov o našich mikro­biál­nych pri­ateľoch a o plno­hod­not­nej výžive.

Obsah kni­hy

Vďa­ka všetkým, ktorí ku vzniku knižky prispeli (naprík­lad prostred­níctvom plat­formy Start­lab). Chvála aj všetkým živlom a divom, ktorým vďačím za to, že kniž­ka vznikla 🙂

Nech sa nám darí,
nech sila prú­di,
a kefír chutí!

Svo­rad