Obsah knihy

V kni­he Domá­ci liečivý kefír nechý­ba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recep­ty, príbe­hy a skúsenos­ti, a tiež vysvetle­nie liečivého pôsobe­nia tohto kys­lom­liečne­ho nápo­ja. Nájdete tam rad zau­jí­mavých článkov o našich mikro­biál­nych pri­ateľoch, o plno­hod­not­nej výžive, o pravekom pôvode kefíru či dokon­ca o tajom­stve nesm­rteľnos­ti.

  • Jazyk: Sloven­ský
  • Počet strán: 184
  • Väz­ba: Brožo­vaná
  • Rozmery: 148 x 210 mm
  • ISBN: 978–80-971724–9‑7

Autor podotý­ka: „Túžim, aby mali naše deti možnosť žiť naplňu­júce, zmyslu­plné a šťast­né živ­o­ty, aby sme sa ako spoločnosť ďalej rozví­jali. Verím, že práve kefír je jeden z prostried­kov, ktorý nám dá silu čeliť spoločen­ským a eko­log­ick­ým výz­vam tej­to pohnutej doby.“ 

Viac o kni­he a možnos­ti objed­na­nia.