Kefírová mapa Slovenska

Kefírová mapa Slovenska

Vita­jte na mape pri­ateľov živej kultúry ochot­ných sa so svo­jím kefírovým jadrom/zrnom podeliť! Zam­er­aní sme pred­nos­tne na kys­lom­liečny nápoj, ak však pes­tu­jete aj iné kultúry, aj na to je priestor.

Kefírové jadro pomerne rých­lo rastie. Zrná si pýta­jú o to, aby sa dostali ďalej, širšie, k ďalším ľuďom. Ak sa sám o kefír doma staráš a rád by si sa oň podelil/a – daj o sebe vedieť!

Pos­tup­ne prechádzame z GoogleMaps na českú mapovú plat­for­mu Mapot­ic, na ktorej si môžete svo­je kefírové miesto spravo­vať vy sami. Na tej­to kefírovej mape môžete okrem iného označiť, či kefírové jadro práve máte nazvyš, ale­bo nie.

V pravom hornom rohu je čer­vené tlačítko „Při­dat mís­to”. Úda­je o mieste potom môžete upravo­vať kliknutím na okrúh­lu ikonu s obrázkom ceruzky v pravom hornom rohu pan­elu, ktorý sa zobrazí po rozk­liknutí mies­ta. Keby ste mali nejaké ťažkosti ale­bo otázky – poko­jne sa na mňa obráťte (svo­rad nazemi.sk.).

Ak doma chováte okrem kefíru aj iné kultúry (napr. GBP, tibi­cos, žit­ný kvas) ale­bo ich zháňate – je to na mape odlíšené fareb­ne. To, o aké iné kultúry ide, zistíš po rozk­liknutí mies­ta v poznámke. Ak kefírové jadro nazvyš zrov­na nemáš, môžeš to tiež vyz­načiť zme­nou ikony:

Mapa je zam­er­aná pred­nos­tne na kefír. Ak zháňate tibi­cos (ktorý niek­torí nazý­va­jú „vod­ný kefír”, pre­tože sa kefíru podobá, ale živí sa na slad­kej vode), skúste Google mapu Tibi vod­ný kefír.

Kefírové jadro/zrno určite šírte v riadne živej podobe, v poháriku s mliekom (nie sušené ani mrazené) – aby bolo isté, že sa hneď a v dobrej sile v novom domove rozbehne.

Aj stará mapa bude ešte nejaký čas dos­tup­ná – nechám ju, až kým sa nová plat­for­ma nezaplní a neosvedčí.

Pre otázky a odpovede ohľadom domácej prípravy pozrite články na tom­to webe ale­bo navštívte našu skupinu na Face­booku: https://www.facebook.com/groups/kefir.nazemi


Pozri aj:

Kde získať kefírové jadro? Na mape nájdeš mies­ta a spo­je­nia na ľudí, ktorí sú ochot­ní sa o svoj kefírový zák­lad podeliť.

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v
Kefír je kys­lý mliečny nápoj, ktorý pod­poru­je celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahu­je tiež pestrú zmes pro­bi­otick­ých
Ivana pred dvo­ma rok­mi úspešne ukonči­la štúdi­um grafiky na Aka­dé­mií umení v Banskej Bystri­ci. V súčas­nos­ti sa venu­je veľko­for­má­tovým maľbám