Čo je vlastne kefír?

Kefírová kultúra je sym­bi­otick­ým spoločen­stvom pri­ateľských mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kys­lý, ľahko stráviteľný a dokon­ca liečivý nápoj. Domá­ca výro­ba kefíru je jednoduchá – kefír je jed­no z⁠ naj­menej náročných „domá­ci­ch zvier­atiek“. Kefírové mlieko z obchodu môže byť dobré – ale účinka­mi ani zložením sa domáce­mu kefíru zďale­ka nevy­rovná. Kefír je:
  • Živý – obsahu­je živú mikro­biotu, nie­len dva druhy ako v prí­pade jogur­tu, ale desi­atky rôznych druhov pro­speš­ných bakté­rií a⁠ kvasiniek.
  • Sko­ro bezlak­tó­zový – mikro­biota kefíru rozk­ladá lak­tózu na jednoduchšie cukry a na kyselinu mlieč­nu pod­poru­júcu zdravé tráve­nie.
  • Vykazu­je pro­tizá­palové, antioxidač­né, antia­ler­gické, an­ti­karci­nogén­ne pôsobe­nie a liečivé účin­ky – jeho pra­vi­del­né pitie zlepšu­je imu­ni­tu, tráve­nie a zná­šan­livosť lak­tózy, prospie­va pokožke a pomáha aj pri depre­sii ale­bo úzkosti.
Kefírová kultúra:
  • Vy­ho­vu­je jej sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta.
  • Kefírové jadro sa časom roz­ras­tá a nes­tarne – za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne.
  • Vy­ža­du­je zhru­ba raz za dva dni na­kŕ­miť čer­stvým mlie­kom.
  • V chlad­ničke pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de mesi­ac aj dlhšie.

Príručka priateľov živej kultúry

Kni­ha Domá­ci hojivý kefír nie je len o kefíre. Dotý­ka sa aj širších zdravot­ných, mikro­biál­nych, prírod­ných a spoločen­ských súvis­lostí. V prí­pade záu­j­mu ti rád knižku pošlem. Kniž­ka je v mäkkej väzbe, má 288 strán a množst­vo obrázkov. Osob­ný odber je možný v Banskej Bystri­ci.
Viac kefírových kni­hách

Kefírová skupina na spoločenskej sieti

Navštív našu skupinu na FB:
Kefír - výživná a hojivá kultúra domova - skupina na FB

Porovnanie kefíru s jogurtom