Spojenie

Ak máte otázky či pod­ne­ty, môžete mi písať na kefir nazemi.sk. Pre objed­nanie knižky, prosím, použite pripravený for­mulár Domá­ci hojivý kefír.

Možnosti ako podporiť

Spravo­vanie tohto webu, skupiny na FB, písanie a vydanie kni­hy, pripravo­vanie kefírových diel­ní a podu­jatí online aj naži­vo – sto­ja čas a peni­aze. Budem vďačný za akúkoľvek pod­poru!

Prečo vznikol tento web?

Na webe kefir.nazemi.sk, rov­nako ako na brožúrke o kefíre pracu­jem dobrovoľne, pre­tože mi to dáva zmy­sel.

Pra­jem si, aby sme sa ako ľud­st­vo hýbali správnym smerom – aby sme sa celist­vo rozví­jali. Naše zdra­vie je jed­ným z kľúč­ov. U kefíru sa toho stretá­va veľa: je to predovšet­kým výživné a liečivé jed­lo s vplyvom na odol­nosť, tráve­nie a druhotne aj na duševné zdravie člove­ka.

Pôvod súčas­ných ťažkostí, ktorým ako ľud­st­vo čelíme, vidím hlavne v ne­zdra­vom vzťa­hu so Zemou. Chý­ba nám úcta, vďa­ka a lás­ka – uve­do­movanie si prostých darov, ktoré nám Zem prináša. Nie na priemysle ani vzde­laní sto­jíme – v prvom rade na Zemi! Planét je veľa, ale pre nás obý­vateľná zem je tu len jed­na – toto vedomie nás všetkých spá­ja!

Jed­lo prepá­ja. Lás­ka ide cez žalú­dok. Mlieko je lásky­plnou mater­sk­ou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cen­né, ctené a hod­not­né zvier­atá, spá­jané s boha­tstvom. Bohat­st­vo zase súvisí s božstvom. Božst­vo dáva ľuďom isto­tu preži­tia, pretr­va­nia. Touto isto­tou je zdravý zák­lad, o ktorý sa vždy mô­žeme oprieť: zdravé telo, dobré vzťahy, otvorené srd­ce, zdravá zem, pori­adok v duchu aj na duši – viera v živ­ot.

Hov­ädzí doby­tok v min­u­losti ľuďom posky­to­val isto­tu – trá­va rastie aj v časoch výkyvov poča­sia a neúrody. Našej indo­európskej kultúre zabezpečo­val po celé tisícročia doby­tok záruku preži­tia. Ako dojči­ace matky nám kravy a kozy posky­tovali mlieko. Sprostred­kú­vali nám napo­je­nie na veľ­kú Matku Zem. Sme jej nepopier­ateľ­nou súčasťou – bez ohľadu na to, kam nás priemy­sel­ná, masmediál­na kul­túra zavádza.

Mlieko od kráv však pre veľa dospelých ľudí nie je pria­mo pri­jateľné. Kefír je tým chýba­júcim kultúrnym me­dzi­článkom. Teda toto sú moje dôvody, prečo do kefíru vkla­dám svoj čas a nádej! Nad­chý­na ma a vyživu­je. Rád pri­jmem pod­poru a poteším sa tvo­jej spoluúčasti.

Máš ďalšie otázky?

Navštív skupinu na FB ven­o­vanú kefíru:

Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va!