Mapa mliečnych automatov


Pozri aj:

Kni­ha Domá­ci liečivý kefír sa vypredala, avšak – medz­iča­som vznikla nová kefírová kniž­ka s mierne pozme­neným názvom: Domá­ci hojivý kefír.
…o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Kefír je sym­bi­otické spoločen­st­vo mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlieko na
Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Ak máte otázky či pod­ne­ty, môžete mi písať na kefir nazemi.sk. Pre objed­nanie knižky, prosím, použite pripravený for­mulár Domá­ci hojivý