Mapa mliečnych automatov


Pozri aj:

Obsah kni­hy
V kni­he Domá­ci liečivý kefír nechý­ba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recep­ty, príbe­hy a skúsenos­ti, a tiež vysvetle­nie liečivého pôsobe­nia
Čítať ďalej
Rých­ly návod na výrobu kefíru
Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ak niko­ho
Čítať ďalej
Všeobec­ne o kefíre
Kefír je kys­lý mliečny nápoj, ktorý pod­poru­je celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahu­je tiež pestrú zmes pro­bi­otick­ých
Čítať ďalej
Kefír vedecky
O⁠ zdravot­ných účinkoch kefíru pojed­ná­va množst­vo ve­dec­kých štúdií, ktorých pre­hľady sú dos­tup­né na inter­nete. Nižšie uvá­dza­m prekla­dy úryv­kov niek­torých z nich:
Čítať ďalej