Mapa mliečnych automatov


Pozri aj:

Ak máte otázky či pod­ne­ty, môžete mi písať na kefir nazemi.sk. Pre objed­nanie knižky, prosím, použite pripravený for­mulár Domá­ci hojivý
Ivana pred dvo­ma rok­mi úspešne ukonči­la štúdi­um grafiky na Aka­dé­mií umení v Banskej Bystri­ci. V súčas­nos­ti sa venu­je veľko­for­má­tovým maľbám
Kefírová kultúra je sym­bi­otick­ým spoločen­stvom pri­ateľských mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kys­lý, ľahko stráviteľný a dokon­ca liečivý nápoj. Domá­ca
…o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Kefír je sym­bi­otické spoločen­st­vo mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlieko na