Všeobecne o kefíre

Kefír je kys­lý mliečny nápoj, ktorý pod­poru­je celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahu­je tiež pestrú zmes pro­bi­otick­ých kultúr, ktoré pomáha­jú vyladiť tráve­nie a zaží­vanie a⁠ celko­vo uprav­iť, posil­niť a⁠ zrov­nať imu­nitn­ý sys­tém, ktorý je s trá­viacou sús­tavou veľ­mi úzko spätý.

Zo všet­kých⁠ mliečnych výrobkov je práve kefír pre člove­ka najprijateľ­nejší, pre­tože kefírové kultúry roz­kladajú v⁠ mlieku obsi­ah­nuté veľké moleku­ly bielkovín a⁠ rov­nako tak aj lak­tózu, ktorá niekto­rým ľuďom spô­sobuje ťažkosti: me­nia ju na jedno­duchšie sacha­ridy a⁠ na⁠ zdrav­iu prospešnú kyselinu mliečnu. Hotový kefí­ro­vý ná­poj je tak­mer bezlak­tózo­vý.

Kefír je navyše veľ­mi nenáročný na čas, pod­mienky aj penia­ze – ľahko si ho pripravíš doma!

Čo znamená slovo kefír a odkiaľ pochádza?

Prí­prava kefíru patrí k⁠ pôvod­nému spô­sobu živ­ota ľudí vo viac­erých oblas­ti­ach východ­nej Európy, Rus­ka a⁠ juhozá­pad­nej Ázie – kde sa do­dnes bežne pije.

Výz­nam slo­va kefír je čas­to odvod­zo­vaný od tureck­ého slo­va keyif, ktoré zna­mená „cítiť sa dobre“ (po jeho vyp­ití), prí­padne z prí­buz­n­ého slo­va kef s⁠ výz­namom „prí­jem­ná chuť“. Slo­vo samot­né však pochádza z kaukazských jazykov.

Pomen­o­vanie kefír sa môže týkať jed­nak živej kul­túry sústre­denej v kefírovom jadre v pohári s mlie­kom, ale aj výsled­ného kefí­rového nápo­ja (kefírového mlieka), už bez prí­tom­nos­ti kefírového jadra. Kefírové jadro na pohľad pri­pomína mal­ičký mäkký kar­fiol – kefírové mikroorgani­zmy v⁠ ňom majú svo­ju zák­ladňu.

Z⁠ čoho sa skladá kefír a kefírové jadro?

Kefír je výsled­kom sym­biózy 30 až 350 druhov bak­térií a⁠ kvasiniek, vply­vom ktorých v⁠ mlieku pre­bieha­jú rôzne druhy kvase­nia, pre­dovšetkým kys­lom­liečne. Vý­sledný kefíro­vý nápoj obsahu­je pros­pešný mikro­bióm a⁠ ním vytvorené enzýmy a ľahko stráviteľ­né živiny – kyseliny, aro­mat­ické zložky, vita­míny, min­erá­ly a⁠ malé množ­stvo cukru a⁠ alko­holu.

Ak ťa zau­jí­ma pres­ne­jšie chemické zlože­nie: Kefírové mlieko zvy­čajne obsahu­je oko­lo 90% vody, 0,2% tukov, 3% biel­kovín, 6% sachari­dov, 0,7% min­erálov, 1% kyseliny mliečnej a⁠ pod 1% alko­holu. Za zmienku sto­ja vita­míny A, karo­tén, B1, B2, B6, B7, B12, C, D, E a esenciáln­e aminokyseli­ny tryptofán, leucín, lyzín a⁠ valín a⁠ tiež mine­rály ako váp­nik či mag­néz­i­um, všetko pre telo v⁠ ľahko dos­tup­nej podobe.

Pres­ný obsah živín sa odví­ja od zlože­nia mikroorganiz­mov, ktoré ich vytvára­jú, od teplo­ty prostre­dia a tiež od druhu a pôvo­du mlieka. Ak býva na výrobu kefíru použité ne­pasterizované mlieko od zvier­at, ktoré sa pasú prirodzene vonku na tráve a⁠ slnku, je ten­to nápoj tiež výborným zdro­jom vita­mínu K2, ktorý je potreb­ný pre zdravý vývin kostí, zubov a⁠ srdco­vocievnej sú­stavy.

Kefírové jadro zahŕňa určitý po­merne stá­ly mikro­bióm chrá­nený mati­cou poly­sachari­dov a⁠ pro­teínov, ktorá sa nazý­va kefíran a pôsobí pro­ti chorobo­plo­dným zárod­kom. Mikro­bióm kefíru je tvorený rôzny­mi druh­mi bak­térií a⁠ kva­si­niek, ktoré spolupracu­jú v⁠ uce­lenej a⁠ zložitej sú­hre ako jed­na bytosť. Mikro­biálne zlože­nie kefíru sa v⁠ závisl­osti od jeho pôvo­du a⁠ ži­votných pod­mienok líši. Zák­lad­ná zosta­va mikroor­ga­niz­mov je asi taká­to:

La­cto­bacil­lus kefir, Lac­tobacillus kefi­ra­nofa­ciens, Lacto­bacillus para­ca­sei, Lactobacil­lus plan­ta­rum, Lac­to­coc­cus lac­tis ssp. lac­tis, Kluy­veromyces mar­xianus, Lac­to­bacil­lus parake­fir, Sac­cha­romy­ces cere­visi­ae, Sac­cha­romyces unis­porus, Leuconos­toc mesen­te­roides, Aceto­bacter sp., Sac­cha­romyces sp., Lacto­coccus lac­tis ssp. lac­tis bio­var diacety­lac­tis, Lac­to­coc­cus lac­tis, Lac­to­bacil­lus kefiri, Lacto­bacillus parake­firi.

Je kefír skutočne liečivý?

Kefír má veľa vedecky pod­ložených pri­aznivých účin­kov: mimo iného pôsobí antiox­i­dačne, imunomodu­lačne, anti­aler­gi­cky a pro­tizá­palo­vo. Pra­vi­del­né pitie kefíru bo­lo spo­jené so zlepšením imu­ni­ty a tráve­nia a tiež so zle­pše­ním znášan­livosti lak­tózy. Podrob­nos­ti nájdeš v⁠ člán­ku Kefír vedeck­y. Všetko však záleží predo­všetkým od teba. Prvým kro­kom je rozhod­núť sa pre zdravie!

Zdravie je niečo viac, ako si dnes bežne predsta­vuje­me. Je s⁠ ním spätá uvoľ­nenosť, tvorivosť, slo­bo­da, prú­denie, celistvosť, jas­né hran­ice a⁠ dobré vzťahy! Zdravie je schop­nosť byť vedo­mým tvor­com svo­jho živ­ota a⁠ zároveň žiť svoj živ­ot v⁠ šťastí v⁠ sú­hre s⁠ os­tat­nými blízky­mi bytosťa­mi.

Liečivé účinky kefíru je nevy­h­nut­né pod­poriť stravou boha­tou na rôzne druhy vlákniny, ktorá je výživou pre pro­spešnú črevnú mikro­bio­tu. Čím pestre­jšie, tým lep­šie – dobre pad­nú rôzne druhy zeleniny, celozrn­né kváskové peči­vo, klíčky či sušené ovo­cie.

Ako si kefír pripravím?

Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, ktoré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ďalej bu­deš potre­bo­vať dobrý zdroj mlieka a väčší uzatvá­rat­eľný pohár (najlepšie dva). Kefírové jadro pre­plách­neš vodou, dáš do po­hára, zale­ješ ho mliekom a⁠ necháš na viditeľnom mieste pri izbovej teplote.

Druhý deň pohár pre­trepeš a⁠ večer môžeš mať hotový ke­fírový nápoj! Doba zre­nia sa však v závis­losti od tvo­jej chuti, od teplo­ty mies­ta a od množst­va ke­fíro­vého jadra bude líšiť.

Kefíro­vé jadro potom z⁠ pohára lyži­cou vybe­rieš, preložíš do druhého pohára a zale­ješ no­vým mliekom. V⁠ prvom pohári ti tak ostane len výsled­ný kefírový nápoj, ktorý môžeš hneď vyp­iť ale­bo si ho skryť v⁠ chlad­ničke na neskôr.Ak máš veľa malých kúskov, namiesto lyžice ti dobre poslúži miska a veľké sito. 

Podrob­ne­jší post­up a od­pov­ede na prí­pad­né otáz­ky nájdeš v⁠ článku Kefír doma.

Kefírové zrno, huba alebo jadro?

V mojich článkoch použí­vam výraz kefírové jadro, aj keď inde môžeš naraz­iť na pomen­o­vanie kefírové zrno či do­konca ke­fírová huba. Môj kefír vôbec zrno nepripomí­na a⁠ na hubu sa podobá len veľ­mi vzdi­a­lene, pre­to dané pojmy vní­mam ako za­vádzajúce. V⁠ súvis­losti s⁠ kefírom mi príde šťast­nejšie prekladať anglický výraz kefir grain ako kefírové jadro. Slo­vo grain totiž označu­je okrem zrna aj jadro a⁠ je koreňos­lovne príbuzné so slovom ker­nel, ktorý tiež zna­mená jadro. Okrem toho, kefíro­vé jadro nie je zrno, ktoré zasadíš do zeme a⁠ vyrastie, a⁠ nie je to ani huba, aj keď hubu možno pri­pomína – ono je pre­dovšetkým jad­rom celého kefíru!

Prečo vznikol tento web?

Na webe kefir.nazemi.sk, rov­nako ako na tlačenom zoši­te s rov­nakým obsa­hom, pracu­jem dobrovoľne, pre­tože mi to dáva zmy­sel.

Pra­jem si, aby sme sa ako ľud­st­vo hýbali správnym smerom – aby sme sa celist­vo rozví­jali. Naše zdra­vie je jed­ným z⁠ kľúč­ov. U kefíru sa toho stretá­va veľa: je to predovšet­kým výživ­né a liečivé jed­lo s dobrým vplyvom na odol­nosť, tráve­nie a⁠ dru­hotne aj na duševné zdravie člove­ka.

Pôvod súčas­ných ťažkostí, ktorým ako ľud­st­vo čelíme, vidím hlavne v ne­zdra­vom vzťa­hu so Zemou. Chý­ba nám úcta, vďa­ka a lás­ka – uve­do­movanie si prostých darov, ktoré nám Zem prináša. Nie na priemysle ani vzde­laní sto­jíme – v⁠ prvom rade na Zemi! Planét je veľa, ale pre nás obý­vateľná zem je tu len jed­na – toto vedomie nás všetkých spá­ja!

Jed­lo prepá­ja. Lás­ka ide cez žalú­dok. Mlieko je lásky­pln­ou mater­sk­ou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cen­né, ctené a⁠ hod­not­né zvier­atá, spá­jané s boha­tstvom. Bohat­st­vo zase sú­visí s božstvom. Božst­vo dáva ľuďom isto­tu preži­tia, pretr­va­nia. Touto isto­tou je zdravý zák­lad, o ktorý sa vždy mô­žeme oprieť: zdravé telo, dobré vzťahy, pra­jné srd­ce, zdra­vá zem, pori­adok v duchu aj na duši – viera v živ­ot.

Hov­ädzí doby­tok v min­u­losti ľuďom posky­to­val isto­tu – trá­va rastie aj v časoch výkyvov poča­sia a neúrody. Našej in­doeurópskej kultúre doby­tok zabezpečo­val po celé tisícročia záru­ku preži­tia. Ako dojči­ace matky nám kravy, ovce a kozy posky­tovali mlieko. Sprostred­kú­vali nám napo­je­nie na veľ­kú Matku Zem. Sme jej nepopier­ateľ­nou súčasťou – bez ohľadu na to, kam nás priemy­sel­ná a masmediál­na kul­túra zavádza.

Mlieko od kráv však pre veľa dospelých ľudí nie je pria­mo pri­jateľné. Kefír je tým chýba­júcim kultúrnym me­dzi­článkom.

Toto sú moje dôvody, prečo do kefíru vkla­dám svoj čas a⁠ ná­dej! Nad­chý­na ma a vyživu­je. Rád pri­jmem pod­poru a po­teším sa tvo­jej spoluúčasti.

Môžem obsah týchto stránok ďalej šíriť? ⁠

Samozre­jme! Rov­nako tak, ako môžeš ďalej šíriť získa­né kefí­rové jadro, môžeš rozširovať aj tieto články! Zverejň­ujem ich pod záruka­mi Cre­ative Com­mons Attri­bu­­tion-Non­Com­mer­cial 4.0 Inter­na­tion­al.

Ak by si chcel využiť obsah zoši­tu pre obchod­né úče­ly, prosím, spoj sa so mnou: svo­rad (zav­ináč) nazemi.sk

 


Pozri aj:

Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Kni­ha Domá­ci liečivý kefír sa vypredala, avšak – medz­iča­som vznikla nová kefírová kniž­ka s mierne pozme­neným názvom: Domá­ci hojivý kefír.
…o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Kefír je sym­bi­otické spoločen­st­vo mikroor­ga­niz­mov, ktoré dokážu pretvoriť mlieko na
V inter­ne­tovom obchodíku Letti.sk majú v ponuke viac druhov, každý druh v rôznych far­bách a dvoch veľkos­ti­ach:  Kefirko na výrobu