Kefír vedecky

O⁠ zdravotných účinkoch kefíru pojednáva množstvo ve­dec­kých štúdií, ktorých prehľady sú dostupné na internete. Nižšie uvá­dza­m preklady úryv­kov niektorých z nich:

Kefír je kvasený mliečny nápoj tvorený pôsobením baktérii a kvasiniek, ktoré žijú v⁠ symbiotickom spoločenstve v⁠ kefírovom jadre. Výroba kefíru pochádza z tradície obyva­teľov Kaukazu, ktorá sa od 19. storočia rozšírila aj do iných častí sveta, dodnes je kefír každodennou vyživujúcou a⁠ lieči­vou súčasťou stravy u niekoľkých populácií.

Veľké množstvo mikroorganizmov v⁠ kefíre, ich mi­kro­biálna aktivita, bio­aktív­ne produkty ich mikrobiálneho metabolizmu a⁠ tiež zdravot­né prínosy spojené s⁠ užívaním tohto nápoja potvr­dzujú po­stavenie kefíru ako prírodného probiotika a⁠ jeho ozna­čenie ‚jogurt 21. storočia‘.

Jeho zložky majú anti­mi­kro­biálne, protira­kovi­not­vor­a⁠ imu­nomodu­lačné účin­ky, a⁠ okrem iného zlepšujú trávenie laktózy.

Microbiological, technological and therapeutic pro­per­ties of kefir: a natural probiotic beverage [Mikrobio­logické, techno­logické a⁠ terapeutické vlastnosti kefíru: prírod­ného probiotic­kého nápoja]. Brazilian journal of microbi­ology. Október 2013.

Niekoľko vedeckých štúdií potvrdilo zdravotné prí­nosy kefíru, ktorý má už dlho povesť probiotického nápo­ja s⁠ výbor­nými predpokladmi zlepšiť zdravie. Kefír je tiež bez­pečným a⁠ lacným jedlom, ktoré sa ľahko pripravuje aj v⁠ domá­cich podmienkach.

Pravidelné pitie kefíru bolo spojené so zlepšením tráve­nia a⁠ znášanlivosti laktózy, s antibakteriálnympôso­bením, so zníže­ním cholesterolu a upravením hladiny glukózy v⁠ kr­vi, znížením krv­ného tlaku, s proti­zápalovým účinkom a rov­nako ajs⁠ anti­oxidač­ným, anti­karcino­gén­nym a⁠ antialergi­ckým pôso­bením a⁠ liečiv­ými účinkami.

Milk kefir: nutritional, microbiological and health benef­its. [Mliečny kefír: výživový, mikrobiologický a⁠ zdravot­ný prínos] Universidade Federal de Viçosa.

Mikroorganizmy v⁠ kefíre produkujú vitamíny, roz­kladajú proteín a⁠ hydrolyzujú laktózu výsledkom čoho je vysoko výživná a⁠ ľahko stráviteľná potravina.

A review: chemical, microbiological and nutriti­onal cha­racteristics of kefir [Prehľad: chemické, mikrobiologické a⁠ vý­ži­vové vlastnosti kefíru]. CyTA – Journal of Food. č. 13/3, 2015.

Dôležité biologické aktivity, ktoré boli pozorované u⁠ ke­fíru ale­bo u baktérií mliečneho kvasenia izo­lo­va­ných z⁠ kefí­ru, zahŕňajú protinádorové, protizápalové, anti­mikr­obiálne, imu­no­regu­lač­né, antialergické, anti­muta­gén­ne, antige­notoxi­cké pôsobenie a⁠ priaznivý vplyv na hojenie⁠ rán.

Milk kefir: composition, microbial cultures, biologi­cal ac­tivities, and related products [Mliečny kefír: zloženie, mi­kro­biál­ne kultúry, biolo­gické aktivity a⁠ súvisiace pro­dukty]. Frontiers in microbiol­ogy. 2015.

Baktérie mliečneho kvasenia nachádzajúce sa v kefí­re dokážu znížiť obsah laktózy prostredníctvom β-galactosi­dázy. Kefír je tak vhodný aj pre ľudí, ktorí sú voči laktó­ze ne­znášanliví. Kefír sa tiež ukázal ako účinný voči vyso­kému krvnému tlaku.

Polysacharidová matica nazývaná kefíran vytváraná baktériami mliečneho kvasenia je často pokladaná za účinnú voči množstvu chorôb a vykazuje protinádorovú, anti­bak­teriálnu a⁠ antimikotickú akti­vitu.

Chemical and Therapeutic Aspects of Kefir [Che­mické a⁠ liečebné aspekty kefíru]. Internatio­nal Journal of Pharma­covigilance. Máj 2016.

Podľa Národnej kefírovej asociácie môžu tehotné a⁠ dojčiace ženy bez obáv konzumovať kefír. Kefírový nápoj zlepšuje vstrebateľnosť živín, zvyšuje imunitu, po­máha telu vyrovnať sa s⁠ hormonálnymi zmenami a⁠ bráni infekciám a⁠ premnoženiu kvasiniek.

Properties and benefits of kefir – A review [Vlast­nosti a⁠ prínosy kefíru – prehľad]. Prince of Songkla Univer­zity. 2013.

Štúdia preukázala, že mliečne bielkoviny sú po­čas kefírovej fermentácie rozsiahlo rozkladané. Vý­sled­kom je 609 peptidov jedinečných pre kefír a zmena množ­stva ďalších, zhruba 1500 peptidov.

Kefír môže byť dobrou výživovou voľbou pre ľudí, kto­rí majú ťažkosti s trávením bielkovín.

Kefir Microorganisms Break Down Milk Proteins [Mik­roorganizmy kefíru rozkladajú mliečne biel­koviny]. SPLASH! milk science update. Február 2016.

Mikrobiota, črevo a mozog

Pre lepšie pochopenie toho, ako môže pitie kefírového mlieka vplývať na toľko rôznych oblastí, pripájam niekoľko úryvkov z po­pulárno-vedec­kej knihy od Igora Bukovského z Ambulancie klinickej výživy: (Za)­chráňte svoje črevo.

Tráviaci trakt (…) je náš najväčší kontakt s von­kaj­ším svetom. Na pomerne malom území sa stretáva:
– najväčšia koncen­trá­cia bielych krviniek a najväčšia ak­ti­vita imuni­tného sys­té­mu v celom našom tele,
– 200-500 miliónov ner­vových bu­niek črevného ner­vové­ho systému
– a asi 1000 triliónov baktérii. (…)

Je nepopierateľné, že ten obrovský súbor mikróbov v⁠ našom čreve ovplyvňuje nielen črevo a naše trávenie, ale cez blúdivý nerv a prostredníctvom rôznych látok aj cez krv ovplyvňuje náš mozog, naše emócie, náš intelekt a naše správanie. (…) 

Vývoj črevnej mikrobioty v prvých troch rokoch živo­ta je nesmierne dôležitý, ale aj krehký a zložitý – formátuje našu imunitu, tráviaci systém, nervový systém, ba aj emócie a psychické zdravie na celý život.

Aké smutné, ak človek preto, že vtedy nemá dostatok lásky, vitamínov a laktobacilov (dovoľte mi toto zjednodu­šenie), vstupuje do života vybavený veľmi nešťastným zá­kladným nastavením voči svetu, ľuďom a vzťahom – neis­tota, strach a pocit ohrozenia. V dospelosti to buď do­kážeme prijať a ‘ošetriť’, alebo sa to naučíme len maskovať.

– Igor Bukovský. (Za)chráňte svoje črevo. Ambulancia klinickej výživy, 2017. Úryvky zo strán 57-63.


Pozri aj:

Kefír doma
Nižšie nájdeš odpovede na základné otázky ohľadom do­má­cej výroby mliečneho kefíru. Domáci kefír má niekoľko vý­hod oproti tomu z ob­cho­du:
Čítať ďalej
Bezpečnosť domácej výroby kefíru
Niektoré hlasy varujú pred samovýrobou kefíru – nad výsledkom totiž nemožno mať v domácom prostredí plnú moc.1 Na rozdiel od
Čítať ďalej
Emailové spojenie
Čítať ďalej
Odkazy
Webové stránky združení a spoločností Poľnoinfo.sk: Mliečne automaty Rodná cesta, časopis pre obrodu prírodného života, pôvodnej kultúry, vedomia a ducha:
Čítať ďalej
Časovky
Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Čítať ďalej
Obsah knihy
V knihe Domáci liečivý kefír nechýba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recepty, príbehy a skúsenosti, a tiež
Čítať ďalej