Kefír vedecky

Kefír vedecky

O⁠ zdravot­ných účinkoch kefíru pojed­ná­va množst­vo ve­dec­kých štúdií, ktorých pre­hľady sú dos­tup­né na inter­nete. Nižšie uvá­dza­m prekla­dy úryv­kov niek­torých z nich:

Kefír je kvasený mliečny nápoj tvorený pôsobením bak­térii a kvasiniek, ktoré žijú v⁠ sym­bi­otick­om spoločen­stve v⁠ kefírovom jadre. Výro­ba kefíru pochádza z tradí­cie obyva­teľov Kaukazu, ktorá sa od 19. storočia rozšíri­la aj do iných častí sve­ta, dodnes je kefír kaž­do­den­nou vyživu­jú­cou a⁠ lieči­vou súčasťou stravy u niekoľkých pop­ulá­cií.

Veľké množst­vo mikroor­ga­niz­mov v⁠ kefíre, ich mi­kro­biálna aktivi­ta, bio­aktív­ne pro­duk­ty ich mikro­biál­ne­ho metab­o­liz­mu a⁠ tiež zdravot­né prínosy spo­jené s⁠ uží­vaním tohto nápo­ja potvr­dzujú po­stavenie kefíru ako prírod­ného pro­bi­oti­ka a⁠ jeho ozna­čenie ‚jogurt 21. storočia‘.

Jeho zložky majú anti­mi­kro­biálne, protira­kovi­not­vor­a⁠ imu­nomodu­lačné účin­ky, a⁠ okrem iného zlepšu­jú tráve­nie lak­tózy.

Micro­bi­o­log­i­cal, tech­no­log­i­cal and ther­a­peu­tic pro­per­ties of kefir: a nat­ur­al pro­bi­ot­ic bev­er­age [Mikro­bio­log­ické, techno­logické a⁠ ter­apeutické vlast­nos­ti kefíru: prírod­ného probiotic­kého nápo­ja]. Brazil­ian jour­nal of microbi­ology. Október 2013.

Niekoľko vedeck­ých štúdií potvrdi­lo zdravot­né prí­nosy kefíru, ktorý má už dlho povesť pro­bi­otick­ého nápo­ja s⁠ výbor­nými pred­pok­lad­mi zlepšiť zdravie. Kefír je tiež bez­pečným a⁠ lac­ným jed­lom, ktoré sa ľahko pripravu­je aj v⁠ domá­cich pod­mienkach.

Pravidel­né pitie kefíru bolo spo­jené so zlepšením tráve­nia a⁠ znášan­livosti lak­tózy, s antibakteriálnympôso­bením, so zníže­ním cho­les­terolu a upravením hladiny glukózy v⁠ kr­vi, znížením krv­ného tlaku, s proti­zápalovým účinkom a rov­nako ajs⁠ anti­oxidač­ným, anti­karcino­gén­nym a⁠ antialergi­ckým pôso­bením a⁠ liečiv­ými účinka­mi.

Milk kefir: nutri­tion­al, micro­bi­o­log­i­cal and health benef­its. [Mliečny kefír: výživový, mikro­bi­o­log­ický a⁠ zdravot­ný prínos] Uni­ver­si­dade Fed­er­al de Viçosa.

Mikroor­ga­nizmy v⁠ kefíre pro­duku­jú vita­míny, roz­kladajú pro­teín a⁠ hydrolyzu­jú lak­tózu výsled­kom čoho je vysoko výživná a⁠ ľahko stráviteľná potrav­ina.

A review: chem­i­cal, micro­bi­o­log­i­cal and nutriti­onal cha­racter­is­tics of kefir [Pre­hľad: chemické, mikro­bi­o­log­ické a⁠ vý­ži­vové vlast­nos­ti kefíru]. CyTA – Jour­nal of Food. č. 13/3, 2015.

Dôležité bio­log­ické aktiv­i­ty, ktoré boli pozorované u⁠ ke­fíru ale­bo u bak­térií mliečne­ho kvase­nia izo­lo­va­ných z⁠ kefí­ru, zahŕňa­jú prot­iná­dorové, pro­tizá­palové, anti­mikr­obiálne, imu­no­regu­lač­né, antia­ler­gické, anti­muta­gén­ne, antige­notoxi­cké pôsobe­nie a⁠ pri­aznivý vplyv na hoje­nie⁠ rán.

Milk kefir: com­po­si­tion, micro­bial cul­tures, biologi­cal ac­tivities, and relat­ed prod­ucts [Mliečny kefír: zlože­nie, mi­kro­biál­ne kultúry, biolo­gické aktiv­i­ty a⁠ súvisi­ace pro­dukty]. Fron­tiers in microbiol­ogy. 2015.

Bak­térie mliečne­ho kvase­nia nachádza­júce sa v kefí­re dokážu znížiť obsah lak­tózy prostred­níctvom β‑galactosi­dázy. Kefír je tak vhod­ný aj pre ľudí, ktorí sú voči laktó­ze ne­znášanliví. Kefír sa tiež ukázal ako účin­ný voči vyso­kému krvné­mu tlaku.

Poly­sachari­dová mat­i­ca nazý­vaná kefíran vytváraná bak­téri­a­mi mliečne­ho kvase­nia je čas­to pok­ladaná za účin­nú voči množstvu chorôb a vykazu­je prot­iná­dorovú, anti­bak­teriálnu a⁠ antimikotickú akti­vitu.

Chem­i­cal and Ther­a­peu­tic Aspects of Kefir [Che­mické a⁠ liečeb­né aspek­ty kefíru]. Internatio­nal Jour­nal of Pharma­covigilance. Máj 2016.

Podľa Národ­nej kefírovej aso­ciá­cie môžu tehot­né a⁠ dojči­ace ženy bez obáv konzu­movať kefír. Kefírový nápoj zlepšu­je vstre­bateľnosť živín, zvyšu­je imu­ni­tu, po­máha telu vyrov­nať sa s⁠ hor­monál­ny­mi zme­na­mi a⁠ bráni infek­ciám a⁠ prem­nože­niu kvasiniek.

Prop­er­ties and ben­e­fits of kefir – A review [Vlast­nosti a⁠ prínosy kefíru – pre­hľad]. Prince of Songk­la Univer­zity. 2013.

Štú­dia preukáza­la, že mliečne bielkoviny sú po­čas kefírovej fer­men­tá­cie rozsi­ahlo rozk­ladané. Vý­sled­kom je 609 pep­ti­dov jedinečných pre kefír a zme­na množ­stva ďalších, zhru­ba 1500 pep­ti­dov.

Kefír môže byť dobrou výživovou voľbou pre ľudí, kto­rí majú ťažkosti s trávením bielkovín.

Kefir Microor­gan­isms Break Down Milk Pro­teins [Mik­roor­ga­nizmy kefíru rozk­lada­jú mliečne biel­koviny]. SPLASH! milk sci­ence update. Február 2016.

Mikrobiota, črevo a mozog

Pre lep­šie pochope­nie toho, ako môže pitie kefírového mlieka vplý­vať na toľko rôznych oblastí, pripá­jam niekoľko úryvkov z po­pulárno-vedec­kej kni­hy od Igo­ra Bukovského z Ambu­lan­cie klin­ick­ej výživy: (Za)­chráňte svo­je čre­vo.

Tráviaci trakt (…) je náš najväčší kon­takt s von­kaj­ším sve­tom. Na pomerne mal­om území sa stretá­va:
– najväčšia koncen­trá­cia bielych krviniek a najväčšia ak­ti­vita imuni­tného sys­té­mu v celom našom tele,
– 200–500 mil­iónov ner­vových bu­niek črevného ner­vové­ho sys­té­mu
– a asi 1000 tril­iónov bak­térii. (…)

Je nepopier­ateľné, že ten obrovský súbor mikróbov v⁠ našom čreve ovplyvňu­je nie­len čre­vo a naše tráve­nie, ale cez blú­di­vý nerv a prostred­níctvom rôznych látok aj cez krv ovplyvňu­je náš mozog, naše emó­cie, náš intelekt a naše sprá­vanie. (…) 

Vývoj črevnej mikro­bio­ty v prvých troch rokoch živo­ta je nesmierne dôležitý, ale aj krehký a zložitý – for­má­tu­je našu imu­ni­tu, tráviaci sys­tém, ner­vový sys­tém, ba aj emó­cie a psy­chické zdravie na celý živ­ot.

Aké smut­né, ak človek pre­to, že vtedy nemá dosta­tok lásky, vita­mínov a lak­to­bacilov (dovoľte mi toto zjednodu­šenie), vstupu­je do živ­ota vybavený veľ­mi nešťast­ným zá­kladným nas­tavením voči sve­tu, ľuďom a vzťa­hom – neis­tota, stra­ch a poc­it ohrozenia. V dospelosti to buď do­kážeme pri­jať a ‘ošetriť’, ale­bo sa to naučíme len masko­vať.

– Igor Bukovský. (Za)chráňte svo­je čre­vo. Ambu­lan­cia klin­ick­ej výživy, 2017. Úryvky zo strán 57–63.


Pozri aj:

V závis­losti od vytvorených pod­mienok môže mať kefír viac podôb: Vynikne ako zdravšia obdo­ba jogur­tu či kys­lé­ho mlieka a v
Ak máte otázky či pod­ne­ty, môžete mi písať na kefir nazemi.sk. Pre objed­nanie knižky, prosím, použite pripravený for­mulár Domá­ci hojivý
Kni­ha Domá­ci liečivý kefír sa vypredala, avšak – medz­iča­som vznikla nová kefírová kniž­ka s mierne pozme­neným názvom: Domá­ci hojivý kefír.
Ivana pred dvo­ma rok­mi úspešne ukonči­la štúdi­um grafiky na Aka­dé­mií umení v Banskej Bystri­ci. V súčas­nos­ti sa venu­je veľko­for­má­tovým maľbám