Kefírová mapa Slovenska

Vita­jte na mape pri­ateľov živej kultúry ochot­ných sa so svo­jím kefírovým jadrom/zrnom podeliť! Zam­er­aní sme pred­nos­tne na kys­lom­liečny nápoj, ak však pes­tu­jete aj iné kultúry, aj na to je priestor.

Kefírové jadro pomerne rých­lo rastie. Zrná si pýta­jú o to, aby sa dostali ďalej, širšie, k ďalším ľuďom. Ak sa sám o kefír doma staráš a rád by si sa oň podelil/a – daj o sebe vedieť!

Pos­tup­ne prechádzame z GoogleMaps na českú mapovú plat­for­mu Mapot­ic, na ktorej si môžete svo­je kefírové miesto spravo­vať vy sami. Na tej­to kefírovej mape môžete okrem iného označiť, či kefírové jadro práve máte nazvyš, ale­bo nie.

V pravom hornom rohu je čer­vené tlačítko „Při­dat mís­to”. Úda­je o mieste potom môžete upravo­vať kliknutím na okrúh­lu ikonu s obrázkom ceruzky v pravom hornom rohu pan­elu, ktorý sa zobrazí po rozk­liknutí mies­ta. Keby ste mali nejaké ťažkosti ale­bo otázky – poko­jne sa na mňa obráťte (svo­rad nazemi.sk.).

Kefírové jadro/zrno určite šírte v riadne živej podobe, v poháriku s mliekom (nie sušené ani mrazené) – aby bolo isté, že sa hneď a v dobrej sile v novom domove rozbehne.

Aj stará mapa bude ešte nejaký čas dos­tup­ná – nechám ju, až kým sa nová plat­for­ma nezaplní a neosvedčí.

Pre otázky a odpovede ohľadom domácej prípravy pozrite články na tom­to webe ale­bo navštívte našu skupinu na Face­booku: https://www.facebook.com/groups/kefir.nazemi


Pozri aj:

Kde získať kefírové jadro? Na mape nájdeš mies­ta a spo­je­nia na ľudí, ktorí sú ochot­ní sa o svoj kefírový zák­lad podeliť.

Kni­ha Domá­ci liečivý kefír
Je nie­len o domácej výrobe kefíru! Aj o prek­va­pi­vo úzkych vzťa­hoch medzi zdravým jed­lom a šťast­ným živ­o­tom. Spolu s domá­cou výrobou kefíru odhalíme súvis­losti
Čítať ďalej
Rých­ly návod na výrobu kefíru
Kefír je tvorený zák­lad­nou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrá­ba. Ak niko­ho
Čítať ďalej
Kefírová mapa Sloven­s­ka
Vita­jte na mape pri­ateľov živej kultúry ochot­ných sa so svo­jím kefírovým jadrom/zrnom podeliť! Zam­er­aní sme pred­nos­tne na kys­lom­liečny nápoj, ak
Čítať ďalej
Kefír doma
Nižšie nájdeš odpovede na zák­lad­né otázky ohľadom do­má­cej výro­by mliečne­ho kefíru. Domá­ci kefír má niekoľko vý­hod opro­ti tomu z ob­cho­du: je
Čítať ďalej