Kultúrny medzičlánok

Kultúrny medzičlánok

Fot­ka vznikla na Kráľovej pri Zvo­lene, sám som sa díval, aký pohľad sa mi nasky­tol.

Jed­lo prepá­ja. Lás­ka ide cez žalú­dok. Mlieko je lásky­pln­ou mater­sk­ou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cen­né, ctené a⁠ hod­not­né zvier­atá, spá­jané s boha­tstvom. Bohat­st­vo zase sú­visí s božstvom. Božst­vo dáva ľuďom isto­tu preži­tia, pretr­va­nia. Touto isto­tou je zdravý zák­lad, o ktorý sa vždy mô­žeme oprieť: zdravé telo, dobré vzťahy, pra­jné srd­ce, zdra­vá zem, pori­adok v duchu aj na duši – viera v živ­ot.

Hov­ädzí doby­tok v min­u­losti ľuďom posky­to­val isto­tu – trá­va rastie aj v časoch výkyvov poča­sia a neúrody. Našej in­doeurópskej kultúre doby­tok zabezpečo­val po celé tisícročia záru­ku preži­tia. Ako dojči­ace matky nám kravy, ovce a kozy posky­tovali mlieko.

Sprostred­kú­vali nám napo­je­nie na veľ­kú Matku Zem. Sme jej nepopier­ateľ­nou súčasťou – bez ohľadu na to, kam nás priemy­sel­ná a masmediál­na kul­túra zavádza.

Mlieko od kráv však pre veľa dospelých ľudí nie je pria­mo pri­jateľné. Kefír je tým chýba­júcim kultúrnym me­dzi­článkom.

Tak to sú moje dôvody, prečo do kefíru vkla­dám svoj čas a⁠ ná­dej. Nad­chý­na ma a vyživu­je. Verím, že v tom nie som sám. Rád pri­jmem tvo­ju pod­poru a po­teším sa tvo­jej spoluúčasti.


Skupina na Facebook‑u: Kefír – výživná a liečivá kultúra domo­va!

Zanechaj odkaz