Kefír na Wikipédii

Kefír na Wikipédii

Na slovenskej slo­bod­nej encyk­lopédii pribu­dol nový hrdý článok o kefíre:

Kefír (prí­padne mliečny kefír na odlíše­nie od vod­ného kefíru) je kvasený mliečny nápoj tvorený pôsobením pri­b­ližne 30-tich druhov bak­tériikva­siniek, ktoré žijú v⁠ sym­bi­otick­om spoločen­stve v⁠ kefíro­vom jadre.

Kefír je výživ­nou, ľahko stráviteľ­nou a lac­nou potravi­nou, ktorá vyniká aj zdravot­ný­mi účinka­mi. Zlepšu­je vstre­bateľnosť živín, zvyšu­je imu­ni­tu, pomáha telu vyrov­nať sa s⁠ hor­monál­ny­mi zme­na­mi a⁠ brá­ni infek­ciám a⁠ pre­mno­ženiu kvasiniek. Pravidel­né pitie kefíru bolo spo­jené so zlepšením tráven­ia a⁠ znášan­livosti lak­tózy.

Veľké množst­vo mikroor­ga­niz­mov v⁠ kefíre, ich mikro­biál­na­ aktivi­ta, bio­aktív­ne pro­duk­ty ich mikro­biál­ne­ho meta­boliz­mu a⁠ tiež zdravot­né prínosy spo­jené s⁠ uží­vaním tohto nápo­ja potvr­dzujú po­stavenie kefíru ako prírod­ného pro­bi­oti­ka a⁠ jeho ozna­čenie za „jogurt 21. storočia“.

Viac na https://sk.wikipedia.org/wiki/Kefír.


Zanechaj odkaz