Kefír doma

Nižšie nájdeš odpovede na základné otázky ohľadom do­má­cej výroby mliečneho kefíru. Domáci kefír má niekoľko vý­hod oproti tomu z ob­cho­du: je poctivý, plnohodnotný a vieš, odkiaľ pochádza mlieko, ktoré používaš. Takýto kefír ťa vyjde aj oveľa lacnejšie a na­vyše k nemu môžeš mať osobný vzťah.

Ak si mlieko donesieš od suseda či z mliečneho automatu, vyhneš sa aj zbytočnému plastovému odpadu.

Kde získam kefírové jadro? ⁠

 
Živý kefírový základ najlepšie zoženieš od niekoho, kto ho doma sám má. Pomôže ti Kefírová mapa Slovenska. Rád na ňu pridám spojenie na ďalších ľudí ochotných sa so svo­jím kefírovým jadrom podeliť.

Kefírovú kultúru je možné tiež poslať poštou.

Ako náročný je kefír na starostlivosť? ⁠

 
Kefír je jednou z tých na starostlivosť najmenej ná­roč­ných mliečnych kultúr. Darí sa mu dobre pri izbovej teplote v pohári s mliekom. Vy­žaduje len raz za deň pre­trepať, aby sa mlieko a kefírové jadro premiešali.

Ako dlho mi kefír vydrží?

Za predpokladu, že raz za pár dní dostane nové mlie­ko a⁠ okolitá teplota dlhodobo neprekročí rozmedzie 1°C až 39°C, mô­že kefír žiť večne. Najlepšie sa mu darí v rozmedzí 18°C až 22°C a ale v poriadku môže byť aj medzi približne 8°C až 32°C.

Na rozdiel od jogurtu kefír nevyžaduje teplé pro­stredie a⁠ ani opakované obnovovanie z prvotnej kultúry (ako je to pri výrobe jogurtu). V chlad­ničk­e v⁠ po­hári s mliekom vydrží ke­fír o hlade v poho­de osem dní. Po dlh­šom odstavení už nemu­sí byť taký ako pred tým.

Koľko kefírového jadra potrebujem?

Pomer kefí­ro­vého jadra a mlieka nehrá zvláštnu úlohu, môže to byť 1 : 5 alebo aj 1 : 50.

Aj vtedy, ak máš kefírového jadra zatiaľ iba málo, mô­žeš po­užiť väčší objem mlieka – dôležité je vtedy pohár pre­trepávať častejšie, ráno aj večer. Môže trvať dlhšie, aj tri-štyri dni, kým sa všetko mlieko spracuje.

Keď je kefírového jadra naopak pomerne veľa, kefír bude hotový rých­lo, ale zase pre­súvanie jadra do nového pohára s mlie­kom môže byť prácnejšie.

Kefír zvyčajne pracuje vo vrchnej časti pohára – to je jeden z dôvodov, prečo je pohár s mliekom potrebné premiešavať: aby v spodnej časti pohára ne­ostalo nespracované mlieko.

Kefí­ro­vé jadro sa postupne rozrastáne­potr­vá dlho a budeš sa oň môcť podeliť.

Za aký čas bude kefír hotový? ⁠

Tak za 36 až 48 hodín. To, ako rýchlo budeš mať ke­fírový nápoj hotový, závisí od teploty a⁠ objemu kefírového jadra v⁠ po­hári. Pri 15°C môže kefíru trvať aj tri dni, kým mlieko spracuje, pri 28°C mu môže stačiť jeden deň. Tiež to závisí od tvojej chu­ti – či máš radšej jemnejšiu jogurtovú chuť, aj za cenu, že kefír nebude bezlaktózový – alebo si viac pochu­tíš na výraznejšom, kyslejšom nápoji.

To, ako často budeš kefír piť nemusí závisieť od toho, kedy bude hotový. V chladničke kefírový nápoj vydrží v⁠ po­riadku aj pár týždňov, len zhustne a časom bude mierne kyslejší.

Čím kefír kŕmiť?

Osobne používam surové plnotučné kravské mlie­ko z⁠ mliekomatu. Výhodou je nie len kvalita ale aj ohľad na život­né prostredie – človek si donesie vlastnú fľašu a nepris­pieva k⁠ znečisteniu Zeme umelou hmotou. Prehľad mlieč­nych auto­matov v⁠ tvo­jom oko­lí nájdeš na Mape mliečnych automatov.

Ak máte vlastnú kravu či možnosť mlieka od susedov, tak naj­lepšie použiť takéto. Kefír však nepohrdne ani pasterizovaným a⁠ homogenizo­vaným čerstvým mliekom z⁠ obchodu a⁠ dokonc­a prežije aj na trvanlivom či odtučne­nom mlieku.

Naj­lepšie je sa­mozrejme plno­tučné mlieko od kráv, ktoré sa pasú prirodzene na zelenej lúke a sln­ku – len vtedy mlieko obsahuje plný obsah a rozsah živín. Rov­nako je mož­né použiť mlieko iných zvierat, kozie napríklad. Pôvod­ne býval kefír vyrábaný aj z⁠ ovčieho alebo byvo­lieho mlieka. Spestrením mô­že byť smo­ta­na – kefírové jadro sa vtedy rý­chlejšie roz­rastie. Krátko­dobo poslúžia aj rastlinné mlie­ka, naprí­klad ryžové, avšak pozor na konzervanty.

Nie je nepasterizované mlieko nebezpečné?

U ľudí s⁠ oslabenou obranyschopnosťou tela je bez­pečn­ejšie použiť pasterizované mlieko, prípadne surové mlieko prevariť. Kefírová kultúra v⁠ mlieku však vytvára pro­stredie, v⁠ ktorom cudzorodé zárodky hynú, takže zdra­vý človek by sa nemusel obávať – avšak každý na vlastnú zod­povednosť.

Naši predkovia píjali mlieko kyslé a⁠ nepasterizov­ané, rovnako tak syry sa robili zo surového mlieka. Ich kravy však boli chova­né v⁠ prírode – v prirodze­ných zdravých podmienkach – čo dnes už žiaľ nebýva pravidlom.

Osobne kefíru dávam mlieko z⁠ mlieč­nych auto­matov, ktoré je len filtrované a⁠ rýchlo sc­hladené. Vní­mam ako dôležité prijímať aj živočíšne potraviny, ktoré ne­prešli tepelnou úpravou. Nie­ktoré bielkoviny, esenciál­ne ami­nokyseliny a⁠ vi­ta­míny, ktoré telo získava výhradne či hlavne zo stravy, sa to­tiž za­hrie­vaním nad 48 °C znehodnocujú.

Koľko potrebuje kefír pozornosti?

Pohár s kefírovým jadrom a⁠ mliekom je dobre raz za deň pretrepať. Inak by sa na vrchu pohára vytvorila kyslá smota­novo-tvarohová vrstva, pod ňou by bola jemnejšia jogurt­ová vrstva –⁠ od polky pohára nižšie by však mlieko mohlo ostať nespracované. V⁠ iných ohľadoch sa kefír o⁠ seba stará sám – len si naň treba raz za dva-tri dni spomenúť.

Čo so srvátkou v spodnej časti pohára? ⁠

Keď sa kefír usadí, v hornej polovici pohára sa oddelí chu­ťovo jemná biela časť, spolu s kefírovým jadrom. Pod ňou ostane kyslejšia, skoro priezračná tekutina podobná sr­vátke. Buď môžeš vrstvy premiešať alebo srvátku oddeliť – tak, že k⁠ nej lyžicou spravíš pozdĺž steny pohára priechod a⁠ odleješ ju. Kefírovú srvátku môžeš vypiť, alebo využiť: Vý­borne poslúži na­príklad na podporu kyslo­mliečneho kvase­nia zeleniny. Ak ju pridáš do po­strúhanej mrkvy alebo narezanej kapusty, kvasenie sa roz­beh­ne rýchlejšie a⁠ do po­há­ra či súdka so zeleninou stačí pridať o⁠ polovicu menej soli. Srvátku tiež možno použiť ako kyslé zrá­žacie činidlo pri domácej výrobe syra na indický spôsob (panír).

Ako získať kefírový tvaroh? ⁠

Ak necháš kefír pracovať v⁠ mierne teplejšom pro­stredí, napríklad nad pecou či kúrením, mlieko sa zrazí a⁠ vy­tvorí sa ti na vrchu pohára niečo ako tvaroh, veľmi prí­jemnej chuti. Bol by som však veľmi opatrný s⁠ vystavovaní­m ke­fíro­vého jadra tep­lotám nad 39°C. Výsledný tvaroh je možné ďalej zbaviť srvátky vyžmýkaním v⁠ utierke – vznikne tak kefírový syr, treba na to však po­merne veľký objem ke­fíru.

Aké nádoby použiť a⁠ ako kefírové jadro pre­plachovať? ⁠

Osobne používam väčší uzatvárateľný po­hár (7dcl) po­stavený v⁠ miske, pretože sa niekedy stáva, že pretečie. Keď je ke­fírové mlieko podľa mojej chuti, jadro z⁠ po­hára vy­beriem, prelo­žím do iného čistého pohára a⁠ za­lejem no­vým mliekom. Strie­dam teda dva poháre, ktoré priebež­ne umývam.Kefíro­vé jadro preplachujem vodou len občas.

Čo s⁠ kefírom, ak pár týždňov nebudem doma?

Kefír vydrží o hlade osem dní, ak je v⁠ chlad­ničke v⁠ po­hári s⁠ mlie­kom. Po dlhšom čase sa začína rozkladať.

Mrazom sušené kefírové jadro, ktoré dostať v⁠ in­ter­netových obchodoch, už nie je plno­hodnotné – poslúži len niekoľko razí a⁠ potom treba kupovať nové.

Ak idem z⁠ domu preč na dlhšie obdobie, tak po­prosím niekoho doma, aby sa o⁠ kefír zatiaľ postaral: aby ho aspoň raz za týždeň presun­ul do pohára s⁠ no­vým mlie­kom a⁠ v ten deň ho nechal mimo chladničku. Niekedy si ke­fírové jadro rozdelím a⁠ časť si vezmem so sebou na cestu.

Niektorí vravia, že majú skúsenosti aj s mrazením – toto nedo­poručujem. Rôzne druhy baktérií v kefíre totiž na mráz od­po­vedajú odlišne – niektoré to prežijú v pohode, iné môžu utr­pieť. Po rozmrazení trvá dlho, kým sa kefír obnoví, ak vôbec.

Nie je jednoduchšie kupovať si kefír v⁠ ob­chode?

Živú kultúru ťažko vtesnať do škatuľky. Aby výrobcov­ia zachovali pri priemyselnej veľkovýrobe požadované štan­dardné vlast­nosti kefírového nápoja, použí­vajú takzv­anú „rus­kú metódu“ druhotného kvasenia. V prvom kroku pridajú do mlieka kefírové jadro. Výsledné kefírové mlieko potom precedia, aby jadro oddelili. Kefírové mlieko potom použijú ako mater­skú kultúru, ktorou naočkujú nové mlie­ko. Až tento výsledný kefíro­vý nápoj je plnený do fliaš.

Podobne je to aj s⁠ kváskovým chlebom – aj pri zachov­aní rovnakého postupu a⁠ rovnakých surovín bývajú boch­níky zakaž­dým prirodzene mierne tvarovo a⁠ chuťovo odlišné. V⁠ pe­kárňach preto štandardne používajú pri výrobe kvás­kového chleba aj podiel droždia a⁠ usmernia tak prácu mikróbov – takže výsledný bochník je vlastne len z časti kváskový.

Kváskový chlieb z po­travinových reťazcov a⁠ ani kefí­rové mlieko teda nie sú plnohodnotne kvasené a⁠ rov­nako tak nemajú plnohodnot­né zdraviu prospešné vlast­nos­ti.

Navy­še, kupované kefírové mlieko býva väčši­nou do­prevádzané jednorazovou umelohmotnou fľašou, ktorej ďalší osud si berieš na zod­povednosť – tomuto sa pri mlieku od suseda či z mliečnych automatov vyhneš.

Ako často a⁠ s⁠ čím kefír jesť?

Kefírové mlieko, srvátku či tvaroh môžete piť a jesť denne. Pri liečbe tráviacich ťažkostí a pre podporu zdra­vého trávenia je dôležité denne prijímať aj dostatok rôznych zdro­jov vlá­kni­ny, ktorá je naj­lep­šou potravou pre zdra­vú črevnú mikro­biotu. Výborné sú šaláty z čínskej kapusty (táto nena­dúva), sušené slivky, klíčky či kváskový celozrnný chlieb.

Osobne jem kyslé dobroty najčastejšie lyžicou labuž­nícky rovno z⁠ pohára: na vrchu býva vystúpená smota­na, pod ňou je okolo kefírového zrna husté zrazené kefírové mlieko a⁠ pod ním srvátka.

Veľmi rád mám tiež kefír zmie­šaný so strúhaným kokosom alebo nakrájaným banánom – túto zmes nechávam ešte zhust­núť a dôjsť v chladničke.

Obľúbil som si spojenie kyslej a⁠ sladkej chuti, takže keď mama alebo sestra niečo nape­čú, zvyknem si kefír nabrať do misky a⁠ jesť spolu s⁠ koláčom či zákuskom.

Výborná môže byť rýchla obilninová kaša s⁠ kefírom a⁠ sušeným ovocím – večer nasypeš prísady do misky a⁠ ráno máš hotovú kvasenú dobrotu. Hustejší kefír poslúži ako chutná prílo­ha namiesto kyslého mlieka či smotany. Dobre padne nie len k⁠ bryn­dzo­vým haluškám.

Smelo skúšaj, podľa chuti a⁠ pocitu! Ďalšie nápady a ná­vody nájdeš v článku Recepty s⁠ kefí­rom.

Môžem zjesť kefírové jadro?

Ja ho sem-tam zjem náhodou, keď si kúsok ne­všimnem a⁠ nájdem ho až v⁠ ústach. Je to síce veľ­mi zvláš­tny pocit na jazy­ku, iné nepríjemné prí­zna­ky som nespozoroval. Ako probioti­kum obsahom predčí najdrahšie prípravky z lekárne.

Obsahuje kefír alkohol?

Po jednom či dvoch dňoch kyslomliečneho kvasenia sa v⁠ kefíre obyčajne spúšťa jemná vlna alkoholového kva­senia. Vo výsled­nom nápoji sa však väčšinou jedná iba o⁠ 0,1% až 1% obsahu alkoholu. Pre porovnanie:  pivo obsahuje okolo 4 % obsahu alkoholu.

Prežije kefír v⁠ kovovej nádobe?

Vraví sa, že kefír by sa nemal dostá­vať do styku s⁠ ko­vom. Osobne som nespozoroval, že by mu vyberanie nerezo­vou lyži­cou škodilo. Pri priemyselnej veľkovýro­be bývajú používané do­konca nerezové nádoby. Ak je kefír na niečo chúlos­tivý, tak je to podľa mňa záporné a neprajné ľudské vyža­rovanie: v⁠ ovzduší hádok, na­pätia, roztržitosti a⁠ hnevu sa mu veľmi dariť nebude. Keď nie inak, tak preto, že naň takíto ľudia ľahko zabudnú.

Ako na kefír nezabudnúť?

Vášmu priateľstvu prospeje, keď si svoju pozornosť nene­cháš pútať virtuálnymi realitami – práve vtedy sa môže stať, že sa tvoja myseľ neuvoľní a⁠ na ke­fír si nespomenieš. Po desiatich dňoch bez pozornosti môže kefír zahynúť.

Ne­radno dávať príliš veľa pozornosti oblastiam, ktoré nedoká­žeš ovplyvniť. Práve toto berie človeku silu a⁠ stavia ho to do po­lohy bezmocnej obete okolností. Ako obeť človek tr­pí a⁠ stá­va sa pacientom. Keď vypneš ruch rádia a⁠ televí­zie – keď si utvoríš pekné prostredie – keď sa v príjemnej spoločnosti uvoľ­níš a⁠ jed­lo si skutočne vychut­náš – prá­ve vte­dy ti kefír k⁠ zdra­viu a šťas­tiu pomôže!

Máš ďalšie otázky?

Navštív skupinu na FB venovanú kefíru:

Kefír – výživná a liečivá kultúra domova!


Pozri aj:

Odkazy
Webové stránky združení a spoločností Poľnoinfo.sk: Mliečne automaty Rodná cesta, časopis pre obrodu prírodného života, pôvodnej kultúry, vedomia a ducha:
Čítať ďalej
Skúsenosti: Príprava kefíru
Nižšie vyberám odpovede z výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 35 členov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domova na Facebooku. Opakujúce
Čítať ďalej
Časovky
Krátke správy či príspevky. Pozri aj:
Čítať ďalej
Mapa mliečnych automatov
 Pozri aj:
Čítať ďalej
Čo je vlastne kefír?
Kefírová kultúra je symbiotickým spoločenstvom priateľských mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domá­ca
Čítať ďalej
Kefír vedecky
O⁠ zdravotných účinkoch kefíru pojednáva množstvo ve­dec­kých štúdií, ktorých prehľady sú dostupné na internete. Nižšie uvá­dza­m preklady úryv­kov niektorých z
Čítať ďalej