Plnohodnotná výživa

Zdroj obrázka: Arvid a Hana zo Sekiera

Aby boli ľudia zdraví a⁠ telesne aj duševne silní, potre­bujú mimo iného zdravé a⁠ plnohodnotné jedlo. Takáto výživa deťom umožní zdravo sa vyvíjať a⁠ dospieť na zod­poved­ných silných slobodných ľudí, ktorí žijú naplno, tvorivo a⁠ šťast­ne – ľudí, ktorých život napĺňa.

Priemysel 19. a⁠ 20. storočia však nepotreboval slobod­ných a⁠ silných ľudí, ale poddajných robotníkov a⁠ posluš­ných úrad­níkov. Priemyselné potraviny boli pôvodne vyvíjané pre potreby armády, ako rýchle a lacné riešenie. V dô­sled­ku hos­podárskeho tlaku, násilia či prostredníct­vom mas­mé­dií boli však postupne presadené na väč­šine úze­mí Zeme. Priemy­selné po­traviny slúžia predovšetkým mocen­ským záuj­mom prie­myslu – nie ľuďom.

Rozvoj priemyslu mal aj svoje dobré stránky. Boli časy, keď si vývoj spoločnosti žiadal robotníkov. Dnes však už v to­várňach pracujú roboty. Doba sa prudko mení a⁠ dôležitými ľud­skými vlast­nosťami už nie sú poddaj­nosť, prispôsobenie a⁠ slepé nasledovanie pokynov – ale tvo­rivosť, samostatnosť, vnútorná sila, duševné zdravie a⁠ vy­rovnanosť.

Priemysel­né poľnohospodárstvo nezabezpečí celist­vý rozvoj ľudskej bytosti. Zdravý sedliacky rozum napovie, že kra­vy, ktoré žijú vo veľkochovoch, málo sa hýbu a⁠ dostá­vajú žrať zmes zrna, sena, GMO sóje, múčky z⁠ rybieho odpadu a antibiot­ík, budú dávať iné mlieko ako tie, ktoré sa pasú v⁠ stá­de, vonku na ze­lenej lúke, na daž­di, vetre a⁠ slnku. Len výrob­ky pochádza­júce od zdravých zvierat žijúcich v ich prirodzen­om pro­stre­dí sú človeku prospešné a⁠ zdravé.

V mlieku z⁠ prie­mysel­ných chovov budú chýbať isté kľúčové výživové zložky. Samé zvieratá sú totiž neduživé a⁠ v⁠ akom-takom stave udr­žiavané za pomoci liečiv. Toto je prostá pravda, ktorou sa na zisk a⁠ monopol zameraný priemysel ne­chváli. Mé­diá, ktoré sú šíriteľmi kultúry, sú s⁠ priemyselnými potravinárs­kymi mono­polmi nezriedka pre­viazané a to je dô­vod, prečo sa o⁠ týchto závažných otázkach v⁠ spoločnosti veľa nehovorí.

Celosvetovo však pôsobí niekoľko združení, ktoré sa zdravej strave venujú a ktoré nie sú priamo či nepriamo na­pojené na nijakú mocenskú záujmovú skupinu. Jednou zo spoločností šíriacich osvetu v⁠ oblasti plnohodnotnej výživy je nadácia Weston A. Price Foundation (WAPF) pre múdre tradície v jedle, poľnohospodárstve a zdravovede.

Vedomosti oslobodzujú

V skratke uvádzam niekoľko kľúčových bodov vychá­dzajúc pri tom z brožúrky ZÁSADY ZDRAVÉ STRAVY, ktorú spracov­ala Wes­ton A. Price Foundation. Podrobnejšie sa do­čítate na webe nadácie: www.westonaprice­.org (v angličtine).

  • Biely cukor a⁠ jedlá z⁠ bielej múky boli zbavené mine­rá­lov a⁠ vitamínov, čo viac, v priebehu trávenia ľudské telo o tieto lát­ky ešte oberajú. Aj moderné celo­zrnné výrobky môžu viesť k⁠ nedos­tatku minerálov. Naopak, plno­hodnotné kvasenie robí minerály v⁠ obilninách pre telo do­stupnými. Dobré je tradičné celozrnné kváskové peči­vo. Sladiť je vhodné len stried­mo, najlepšie suše­ným ovocím či medom.
  • Rastlinné oleje z⁠ rastlín z⁠ mierneho podnebia (slnečnico­vý­, sójový či repkový) by sa mali jesť len striedmo a⁠ v⁠ tepelne ne­spracovanej podobe. Vyváženým pomerom ome­ga-3 a omega-6 mastných kyselín vyniká za studena lisovaný ko­nop­ný olej. Pre te­pelné spraco­vanie sú vhodné vý­lučne oleje z⁠ tep­lejších zeme­pisných pásiem: napríklad olivový či kokosov­ý olej.
  • Ľudské telo potrebuje pre zdravý vývin živo­číšne tuky, mas­lo a masť, najlepšie od zvierat, ktoré sa pásli vonku pod slnkom a⁠ žili prevažne na svojej prirodzenej potrave. Stuže­né tuky vyrobe­né z⁠ rafinovaných rastlin­ných olejov sú vy­slovene škodlivé s⁠ násled­kami pre ďalšie po­kolenia.
  • Sóju v podobe tofu či sójového mäsa je vhodné jesť len veľ­mi zriedka. Vhodnejšie sú tradičné fermen­tované sójové vý­robky (tem­peh, sójová omáčka či miso), ktoré nepochádzajú GMO prie­mysel­ného poľ­nohospodárstva.
  • Kyslé kvasené zeleninové šaláty a prílohy podporujú trá­venie a vstrebávanie živín – sú⁠ dô­ležitým doplnkom k⁠ varen­ej strave, pri ktorej dôsledkom tepelného spracova­nia klesá podiel niektorých vitamínov.
  • Nie len zeleninový vývar je hodnotný – poctivý vývar z⁠ kostí obsahuje množstvo minerálov v⁠ ľahko dostupnej po­dobe a môže pôsobiť vyslovene liečivo.
  • Mliečne výrobky prospievajú len vtedy, keď⁠ prešli mlieč­nym kva­sením či zrením: teda prirodzene kyslé mlieko, kefír či zrejúci syr. Vte­dy⁠ ob­sahujú druhovo rôz­norodú zmes prospešn­ých živých kultúr, ktorá robí mliečne výrobky strá­vi­teľ­nejší­mi a⁠ výživ­nejšími. Najlepšie, ak sú vyro­bené zo surového mlieka (nehomo­geni­zova­ného, nepas­terizo­vané­ho, nesušeného).
  • Moderné spracovanie potravín naše jedlo umŕtvuje, ale tradičné spôsoby uchovávania a⁠ prí­pravy (namáčanie, klí­čenie, kvasenie či zre­nie) obsah živín zvyšujú a zlep­šujú ich vstrebat­eľnosť – to platí pre ovocie, orechy, zeleninu a rov­nako aj pre mäso a mlieč­ne výrobky.

Nie len povaha jedla a jeho príprava ovplyv­ňu­je zdra­vie človeka – dôležité sú tiež okolnosti prijímania po­tra­vy: cítiť sa pri jedle dobre, uvoľniť sa, sústo dô­klad­ne požuť a⁠ vychut­nať si ho. Pre zdravé zažívanie sú veľmi hodnotn­é aj doby hladu medzi jedlami. Vtedy sa cez škvŕka­nie v bruchu (odbor­ne pove­dané: cez hladové kontrakcie) vyčistí obsah ten­kého čreva. Všetky mikroorganizmy tú vtedy silnými sťahmi vytla­čené tam, kam patria: do hrubého čreva.

Ak by ostali v tenkom čreve, rýchlo prerastajú a po­stupne narušujú sliznicu. Do krvi sa potom dostávajú nežia­dúce látky – výsledkom býva nie len podráždený imu­nitný systém, ale aj celý podráždený či napätý človek. Boj vnútri v⁠ človeku sa premieta aj do nastavenia a vzťahov vo von­kaj­šom svete: Rôzne látky a hormóny v krvnom obehu priamo ovplyvňujú náladu človeka. Zdraviu veľ­mi prospešný je aj jed­no­dňový úplný pôst, naprí­klad raz za týždeň či dva.

Vyššie uvedené odporúčania nie sú v súlade v⁠ súlade s⁠ viacerými dnes rozší­renými stravovacími presvedčeniami: Vegetariánstvo ani vegánstvo nás totiž nezachráni.

Nie jedenie mäsa spô­sobuje ekologické katastrofy, ale ne­schopní, ne­ve­domí, nenásytní, neukojení, nespo­kojní ľudia. Plnohodn­otná strava je jedným s⁠ prostriedkov, ako po­môcť ľuďom k⁠ vy­spelosti – k⁠ tomu, aby prestali lietať du­chom ne­prítomní a⁠ žiť uzavretí a⁠ ustrašení vo svojich vzduš­ných zámkoch. Výživná tradičná strava nám pomôže upo­kojiť sa a uzemniť sa, celistvo sa nasýtiť, naplniť a⁠ náj­sť šťastie a⁠ ra­dosť v⁠ pestrej hre príbehov Zeme!

Priemysel­né poľ­no­hospodárstvo a⁠ lány monokultúrne pesto­vanej ku­ku­ri­ce, sóje, repky, slnečnice či pšenice nám šťastnú bu­dúc­nosť nezabezpečia. Naša živá Zem, jej bytosti a⁠ ekosyst­émy po­trebujú čle­nitú rôz­norodú krajinu. Rovnako ako chránené ob­lasti potrebu­jeme aj⁠ živé vidiecke oblas­ti s⁠ prírodnými gaz­dovstvami a⁠ pasien­ko­vý chov dobytka citlivý k⁠ miest­nym prí­rodným pod­mienkam.

Nádej pre budúcnosť nám nezabezpečia technológie, ale ľudia! Tí ľudia, ktorí sú dnes ešte deťmi. Zachránia nás matky, ktoré svoje bábätká cítia a ctia ich prirodzené po­treby. Tie matky, ktoré svoje deti riadne kŕmia nie premysl­enými nápojmi a kašičkami – ale vlast­ným ma­terským mlie­kom, citlivosťou, úc­tou, prijatím, na­hým doty­kom a⁠ láskou…

Za­chránia nás otcovia, ktorí sú skutočne a plne mužmi, muž­mi slova a⁠ činu. Rázni aj láskyplní duševne vyspelí mu­ži doká­žu nastaviť priemyslu zdravé hranice a⁠ vy­rovnane si za­stať to, čo je správne: svoju zem – a s ňou spojenú zdra­vú plnohodnotnú­ stravu.


Pozri aj:

Články o kefíre
Články sú spracované a dostupné aj podobe tlačeného zošitu.
Čítať ďalej
Skúsenosti: Kefír a zdravie
Nižšie vyberám spracované odpovede z výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 35 členov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domova na Facebooku.
Čítať ďalej
Rýchly návod na výrobu kefíru
Kefír je tvorený základnou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrába. Ak nikoho
Čítať ďalej
Skúsenosti: Príprava kefíru
Nižšie vyberám odpovede z výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 35 členov skupiny Kefír – výživná a liečivá kultúra domova na Facebooku. Opakujúce
Čítať ďalej
Čo je vlastne kefír?
Kefírová kultúra je symbiotickým spoločenstvom priateľských mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domá­ca
Čítať ďalej
Všeobecne o kefíre
Kefír je kyslý mliečny nápoj, ktorý podporuje celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahuje tiež pestrú zmes probiotických
Čítať ďalej