Všeobecne o kefíre

Kefír je kyslý mliečny nápoj, ktorý podporuje celkové zdra­vie. Mimo toho, že chutí a⁠ zasýti, obsahuje tiež pestrú zmes probiotických kultúr, ktoré pomáhajú vyladiť tráve­nie a zaží­vanie a⁠ celkovo upraviť, posilniť a⁠ zrovnať imu­nitn­ý systém, ktorý je s trá­viacou sústavou veľmi úzko spätý.

Zo všet­kých⁠ mliečnych výrobkov je práve kefír pre človeka najprijateľ­nejší, pretože kefírové kultúry roz­kladajú v⁠ mlieku obsiahnuté veľké molekuly bielkovín a⁠ rovnako tak aj laktózu, ktorá niekto­rým ľuďom spô­sobuje ťažkosti: me­nia ju na jedno­duchšie sacha­ridy a⁠ na⁠ zdraviu prospešnú kyselinu mliečnu. Hotový kefí­ro­vý ná­poj je tak­mer bezlak­tózo­vý.

Kefír je navyše veľmi nenáročný na čas, podmienky aj penia­ze – ľahko si ho pripravíš doma!

Čo znamená slovo kefír a odkiaľ pochádza?

Prí­prava kefíru patrí k⁠ pôvod­nému spôsobu života ľudí vo viacerých oblastiach východnej Európy, Ruska a⁠ juhozápadnej Ázie – kde sa do­dnes bežne pije.

Význam slova kefír je často odvodzovaný od tureckého slova keyif, ktoré znamená „cítiť sa dobre“ (po jeho vypití), prípadne z prí­buz­n­ého slova kef s⁠ významom „príjemná chuť“. Slovo samotné však pochádza z kaukazských jazykov.

Pomenovanie kefír sa môže týkať jednak živej kul­túry sústredenej v kefírovom jadre v pohári s mlie­kom, ale aj výsledného kefí­rového nápoja (kefírového mlieka), už bez prítomnosti kefírového jadra. Kefírové jadro na pohľad pri­pomína maličký mäkký kar­fiol – kefírové mikroorgani­zmy v⁠ ňom majú svoju základňu.

Z⁠ čoho sa skladá kefír a kefírové jadro?

Kefír je výsledkom symbiózy 30 až 350 druhov baktérií a⁠ kvasiniek, vply­vom ktorých v⁠ mlieku prebiehajú rôzne druhy kvasenia, predovšetkým kyslomliečne. Vý­sledný kefíro­vý nápoj obsahuje pros­pešný mikrobióm a⁠ ním vytvorené enzýmy a ľahko stráviteľ­né živiny – kyseliny, aromatické zložky, vitamíny, minerály a⁠ malé množ­stvo cukru a⁠ alkoholu.

Ak ťa zaujíma presnejšie chemické zloženie: Kefírové mlieko zvy­čajne obsahuje okolo 90% vody, 0,2% tukov, 3% biel­kovín, 6% sacharidov, 0,7% minerálov, 1% kyseliny mliečnej a⁠ pod 1% alkoholu. Za zmienku stoja vita­míny A, karo­tén, B1, B2, B6, B7, B12, C, D, E a esenciáln­e aminokyseli­ny tryptofán, leucín, lyzín a⁠ valín a⁠ tiež mine­rály ako vápnik či magnézium, všetko pre telo v⁠ ľahko dostupnej podobe.

Presný obsah živín sa odvíja od zloženia mikroorganiz­mov, ktoré ich vytvárajú, od teploty prostredia a tiež od druhu a pôvodu mlieka. Ak býva na výrobu kefíru použité ne­pasterizované mlieko od zvierat, ktoré sa pasú prirodzene vonku na tráve a⁠ slnku, je tento nápoj tiež výborným zdro­jom vita­mínu K2, ktorý je potrebný pre zdravý vývin kostí, zubov a⁠ srdco­vocievnej sú­stavy.

Kefírové jadro zahŕňa určitý po­merne stály mikrobióm chránený maticou polysacharidov a⁠ pro­teínov, ktorá sa nazýva kefíran a pôsobí proti chorobo­plo­dným zárodkom. Mikrobióm kefíru je tvorený rôznymi druhmi baktérií a⁠ kva­si­niek, ktoré spolupracujú v⁠ ucelenej a⁠ zložitej sú­hre ako jedna bytosť. Mikrobiálne zloženie kefíru sa v⁠ závisl­osti od jeho pôvodu a⁠ ži­votných podmienok líši. Základná zostava mikroorganizmov je asi takáto:

La­ctobacillus kefir, Lac­tobacillus kefira­nofaciens, Lacto­bacillus para­ca­sei, Lactobacil­lus plan­ta­rum, Lactococcus lactis ssp. lactis, Kluy­veromyces mar­xianus, Lactobacillus parakefir, Saccha­romy­ces cerevisiae, Saccha­romyces unisporus, Leuconos­toc mesen­te­roides, Aceto­bacter sp., Saccharomyces sp., Lacto­coccus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis, Lactococcus lactis, Lactobacillus kefiri, Lacto­bacillus parakefiri.

Je kefír skutočne liečivý?

Kefír má veľa vedecky podložených priaznivých účin­kov: mimo iného pôsobí antioxidačne, imunomodu­lačne, anti­aler­gi­cky a protizápalovo. Pra­vi­del­né pitie kefíru bo­lo spo­jené so zlepšením imunity a trávenia a tiež so zle­pše­ním znášan­livosti laktózy. Podrobnosti nájdeš v⁠ člán­ku Kefír vedeck­y. Všetko však záleží predo­všetkým od teba. Prvým kro­kom je rozhodnúť sa pre zdravie!

Zdravie je niečo viac, ako si dnes bežne predsta­vuje­me. Je s⁠ ním spätá uvoľnenosť, tvorivosť, sloboda, prú­denie, celistvosť, jasné hranice a⁠ dobré vzťahy! Zdravie je schop­nosť byť vedo­mým tvorcom svojho života a⁠ zároveň žiť svoj život v⁠ šťastí v⁠ sú­hre s⁠ os­tat­nými blízkymi bytosťami.

Liečivé účinky kefíru je nevyhnutné podporiť stravou bohatou na rôzne druhy vlákniny, ktorá je výživou pre pro­spešnú črevnú mikrobiotu. Čím pestrejšie, tým lepšie – dobre padnú rôzne druhy zeleniny, celozrnné kváskové pečivo, klíčky či sušené ovocie.

Ako si kefír pripravím?

Kefír je tvorený základnou kultúrou – kefírovým jad­rom, ktoré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrába. Ďalej bu­deš potre­bo­vať dobrý zdroj mlieka a väčší uzatvá­rat­eľný pohár (najlepšie dva). Kefírové jadro prepláchneš vodou, dáš do po­hára, zaleješ ho mliekom a⁠ necháš na viditeľnom mieste pri izbovej teplote.

Druhý deň pohár pretrepeš a⁠ večer môžeš mať hotový ke­fírový nápoj! Doba zrenia sa však v závislosti od tvojej chuti, od teploty miesta a od množstva ke­fíro­vého jadra bude líšiť.

Kefíro­vé jadro potom z⁠ pohára lyžicou vybe­rieš, preložíš do druhého pohára a zaleješ no­vým mliekom. V⁠ prvom pohári ti tak ostane len výsledný kefírový nápoj, ktorý môžeš hneď vypiť alebo si ho skryť v⁠ chladničke na neskôr.Ak máš veľa malých kúskov, namiesto lyžice ti dobre poslúži miska a veľké sito. 

Podrobnejší postup a od­pov­ede na prípadné otáz­ky nájdeš v⁠ článku Kefír doma.

Kefírové zrno, huba alebo jadro?

V mojich článkoch používam výraz kefírové jadro, aj keď inde môžeš naraziť na pomenovanie kefírové zrno či do­konca ke­fírová huba. Môj kefír vôbec zrno nepripomína a⁠ na hubu sa podobá len veľmi vzdialene, preto dané pojmy vní­mam ako za­vádzajúce. V⁠ súvislosti s⁠ kefírom mi príde šťast­nejšie prekladať anglický výraz kefir grain ako kefírové jadro. Slovo grain totiž označuje okrem zrna aj jadro a⁠ je koreňos­lovne príbuzné so slovom kernel, ktorý tiež znamená jadro. Okrem toho, kefíro­vé jadro nie je zrno, ktoré zasadíš do zeme a⁠ vyrastie, a⁠ nie je to ani huba, aj keď hubu možno pri­pomína – ono je predovšetkým jad­rom celého kefíru!

Prečo vznikol tento web?

Na webe kefir.nazemi.sk, rovnako ako na tlačenom zoši­te s rovnakým obsahom, pracujem dobrovoľne, pretože mi to dáva zmysel.

Prajem si, aby sme sa ako ľudstvo hýbali správnym smerom – aby sme sa celistvo rozvíjali. Naše zdra­vie je jed­ným z⁠ kľúč­ov. U kefíru sa toho stretáva veľa: je to predovšet­kým výživ­né a liečivé jedlo s dobrým vplyvom na odolnosť, trávenie a⁠ dru­hotne aj na duševné zdravie človeka.

Pôvod súčasných ťažkostí, ktorým ako ľudstvo čelíme, vidím hlavne v ne­zdra­vom vzťa­hu so Zemou. Chýba nám úcta, vďaka a láska – uvedomovanie si prostých darov, ktoré nám Zem prináša. Nie na priemysle ani vzdelaní stojíme – v⁠ prvom rade na Zemi! Planét je veľa, ale pre nás obývateľná zem je tu len jedna – toto vedomie nás všetkých spája!

Jedlo prepája. Láska ide cez žalúdok. Mlieko je lásky­pln­ou materskou výživou. Kravy boli aj u nás niekedy cenné, ctené a⁠ hodnotné zvieratá, spájané s boha­tstvom. Bohatstvo zase sú­visí s božstvom. Božstvo dáva ľuďom istotu preži­tia, pretrvania. Touto istotou je zdravý základ, o ktorý sa vždy mô­žeme oprieť: zdravé telo, dobré vzťahy, prajné srd­ce, zdra­vá zem, poriadok v duchu aj na duši – viera v život.

Hovädzí dobytok v minulosti ľuďom poskytoval istotu – tráva rastie aj v časoch výkyvov počasia a neúrody. Našej in­doeurópskej kultúre doby­tok zabezpečoval po celé tisícročia záru­ku prežitia. Ako dojčiace matky nám kravy, ovce a kozy posky­tovali mlieko. Sprostredkúvali nám napojenie na veľ­kú Matku Zem. Sme jej nepopierateľnou súčasťou – bez ohľadu na to, kam nás priemyselná a masmediálna kul­túra zavádza.

Mlieko od kráv však pre veľa dospelých ľudí nie je pria­mo prijateľné. Kefír je tým chýbajúcim kultúrnym me­dzi­článkom.

Toto sú moje dôvody, prečo do kefíru vkla­dám svoj čas a⁠ ná­dej! Nadchýna ma a vyživuje. Rád prijmem podporu a po­teším sa tvojej spoluúčasti.

Môžem obsah týchto stránok ďalej šíriť? ⁠

Samozrejme! Rovnako tak, ako môžeš ďalej šíriť získa­né kefí­rové jadro, môžeš rozširovať aj tieto články! Zverejň­ujem ich pod zárukami Creative Commons Attri­bu­tion-NonCommer­cial 4.0 International.

Ak by si chcel využiť obsah zošitu pre obchodné účely, prosím, spoj sa so mnou: svorad (zavináč) nazemi.sk

 


Pozri aj:

Odkazy
Webové stránky združení a spoločností Poľnoinfo.sk: Mliečne automaty Rodná cesta, časopis pre obrodu prírodného života, pôvodnej kultúry, vedomia a ducha:
Čítať ďalej
Čo je vlastne kefír?
Kefírová kultúra je symbiotickým spoločenstvom priateľských mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj. Domá­ca
Čítať ďalej
Rýchly návod na výrobu kefíru
Kefír je tvorený základnou kultúrou – kefírovým jad­rom, kto­ré získaš od nie­koho, kto si sám doma kefír vyrába. Ak nikoho
Čítať ďalej